Регламент виконавчого комітету

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ФУНКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ.

1.1. Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, їй підконтрольним і підзвітним, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Виконавчий комітет Тростянецької міської ради утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення  повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої  повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається міською 

радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується  міською радою  за пропозицією міського голови.

1.4. Виконавчий  комітет  міської ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників  міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, а також начальників  відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

1.5. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету ради.

1.5. Очолює  виконавчий  комітет  міської ради міський голова.

1.6. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть  входити  депутати міської  ради, крім секретаря ради.

1.7. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

1.8. Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

1.9. Регламент виконавчого комітету затверджується на його засіданні.

1.10. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве сямоврядуванння в Україні”, іншими Законами України та даним регламентом.

1.11. Виконавчий комітет не є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.12.  Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

1.13. Виконавчий комітет міської ради розглядає  і вирішує питання, віднесені Законом «Про місцеве самоврядування  в Україні» до відання виконавчих органів ради, організовує виконання рішень ради, а також затверджених нею планів та програм економічного і соціального розвитку, бюджету.

1.14. Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради виконує власні повноваження та делеговані державою в галузі:

 -повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

 – у  галузі бюджету, фінансів і цін;

 – щодо управління комунальною власністю;

 – у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

 – повноваження у галузі будівництва;

 – у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

 – у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

– повноваження щодо надання адміністративних послуг населенню;

 – повноваження у сфері соціального захисту населення;

 – в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

 –  щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

 – повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

 – повноваження щодо відзначення державними нагородами України.

1.15. Виконавчий комітет, крім повноважень,  наданих йому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює й інші, надані йому законом повноваження.

РОЗДІЛ ІІ

ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

2.1. Виконавчий комітет міської ради організовує свою роботу на підставі його плану роботи. У план роботи виконавчого комітету включається календар його засідань, перелік питань, які мають важливе значення для життєдіяльності територіальної громади.

2.2. Календарем передбачається одне засідання виконавчого комітету на місяць, яке проводиться у  3 – ю середу кожного місяця, а за потребою скликається позачергове засідання.

2.3. На  засіданнях виконавчого комітету  не рідше одного разу в рік заслуховується звіт про хід виконання плану роботи виконкому.

2.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Виконком є правомочним при наявності більше  половини членів від загального складу виконавчого комітету.

2.5. Діяльність виконавчого комітету здійснюється відкрито, гласно.

У разі необхідності проведення закритого засіданя виконком приймає відповідне рішення.

Гласність роботи міської ради забезпечується в порядку, передбаченому Законом України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, а також Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних». 

Під час відкритих засідань виконавчого комітету можуть бути присутніми, крім членів виконавчого комітету, посадові особи апарату міської ради, громадяни, представники органів самоорганізації населення (члени будинкових, вуличних та квартальних комітетів), а також особи, запрошені до участі в засіданні виконавчого комітету.

2.6.Пленарні засідання виконавчого комітету можуть стенографуватись та записуватися спеціальними аудіо та відео засобами за їх наявності, транслюватись у он-лайн режимі на офіційному порталі міської ради та на інших веб-ресурсах мережі інтернет.

2.7. Головує на засіданні виконавчого комітету міський голова, а при його відсутності – заступник міського голови з питань економічного розвитку, бюджету, залучення інвестицій, торгівлі, малого та середнього підприємництва, управління комунальним майном, законності та регулювання земельних відносин, чи інший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за дорученням міського голови.

2.8. Головуючий на засіданні:

– відкриває та веде засідання, оголошує перерви;

– виносить на обговорення питання з порядку денного засідання, вносить питання до порядку денного (при необхідності);

– організовує розгляд питань;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

– забезпечує дотримання положень цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– ставить при необхідності питання доповідачам, співдоповідачам, виступаючим.

2.9. Головуючий на засіданні встановлює тривалість виступів.

2.10. Обговорення питання на засіданні виконкому включає:

– доповідь, питання доповідачу і відповіді на них;

– співдоповіді (у разі необхідності), питання співдоповідачам і відповіді на них;

– виступи членів виконкому;

– виступи осіб, яким було надано слово головуючим на засіданні.

Під час засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2.11. Головуючий на засіданні виносить на голосування проєкт рішення виконкому. Участь у голосуванні приймають тільки члени виконкому.

2.12. Головуючий на засіданні підводить підсумки обговорення проєкту рішення виконкому, визначає які зауваження та пропозиції приймаються до уваги, ставить на голосування прийняття проєкту рішення виконкому за основу.

2.13. Члени виконкому мають право під час обговорення проєкту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції стосовно змін та доповнень до проєкту рішення виконкому, а також пропозиції й зауваження стосовно порядку денного засідання виконкому. 

2.14. Коло запрошених визначається за погодженням з міським головою, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

2.15. Особи, які зацікавлені у питаннях, які виносяться на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради, завчасно повідомляють міського голову або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету про свою зацікавленість і бажання взяти участь у тому чи іншому засіданні при розгляді того чи іншого питання.

2.16. У разі порушення порядку запрошеними особами, присутніми на засіданні виконкому, за розпорядженням головуючого на засіданні їх може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання виконкому.

2.17. Виклик на засідання виконкому здійснюється завчасно, але не пізніше, як за один день до його проведення.

2.18. Хід засідання виконкому може записуватися на аудіоносії та занотовується. Нотатки повинні повністю відбивати хід обговорення, містити інформацію про день, час, місце проведення засідання, порядок денний засідання, прізвище головуючого на засіданні.

2.19. На основі нотатків та при можливого запису на аудіоносії спеціаліст  з організації діловодства та контролю за виконанням розпорядчих документів оформляє протокол засідання виконкому, який підписує головуючий на засіданні не пізніше, як через 20 днів після засідання. Протоколи засідань виконкому зберігаються у спеціаліста  з організації діловодства та контролю за виконанням розпорядчих документів.

2.20. Протоколи засідання виконкому є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень виконкомом.

2.21. При проведенні закритого засідання виконавчого комітету підготовка матеріалів, оформлення рішень і протоколу здійснюється з дотриманням правил роботи з документами, що мають обмежений доступ (для службового користування).

2.21. Міський голова представляє виконавчий комітет у відносинах з державними та громадськими органами і організаціями, іншими органами    місцевого  самоврядування, підприємствами (об’єднаннями), організаціями, установами та громадянами.

2.22. Заступники міського голови займаються питаннями відповідно до розподілу обов’язків, виконують інші обов’язки.

2.23. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету організовує роботу апарату міської ради; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету; організує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності; виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом.

2.24. Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях; можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.

2.25. Виконавчий комітет приймає рішення в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України. Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на засіданнях відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконкому і  підписуються  міським головою, або головуючим на засіданні виконавчого комітету.
Виконавчий комітет міської ради може об’єднати прийняття рішеннь з питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметні рішення) або пов’язані між собою.
Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення однопредметних рішень. Внесення поправок проводиться з кожного питання однопредметних питань одним голосуванням.
Рішення про голосування за однопредметні рішення визначається більшістю голосів від загального складу виконкому при формуванні порядку денного, тобто процедурним рішенням виконавчого комітету. Якщо з цього приводу виникають заперечення членів виконавчого комітету, відповідне рішення приймається виконавчим комітетом більшістю голосів від його загального складу.

2.26. Засідання виконавчого комтіету може проводитися з використанням системи електронного голосування «Голос» з дотриманням норм регламенту.  

2.27. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття та підписання міським головою, якщо виконавчий комітет або чинне законодавство не встановлюють іншого терміну введення його у дію.

2.28. З ініціативи виконавчих органів ради виконавчий комітет у межах своєї компетенції має право вносити зміни, доповнення, визнавати такими, що втратили чинність, а також відміняти раніше прийняті рішення.

2.29. Підписані рішення виконавчого комітету загальний відділ апарату міської ради протягом 5-ти днів розмножує, завіряє і розсилає заявникам, відповідним виконавцям, посадовим особам, які контролюють їх виконання.

2.30. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм  розпорядженням  та внести це питання на розгляд сесії міської ради.

2.31. Відділи апарату міської ради утворюються сесією міської ради для здійснення керівництва галузями місцевого господарства і соціально-культурним розвитком на відповідній території.

2.32. Відділи апарату міської ради  підпорядковуються у своїй діяльності Тростянецькій міській раді, яка їх утворила, її виконавчому комітету та міському голові.


РОЗДІЛ ІІІ

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ ВИКОНКОМУ.

3.1. Виконком у межах своїх повноважень приймає рішення.

3.2. Проєкти рішень на засідання виконавчого комітету міської ради виносяться міським головою, керуючою справами (секретарем) виконавчого комітету, заступниками міського голови, начальниками відділів, спеціалістами апарату міської ради, іншими виконавчими органами не пізніше, ніж за 10 днів до засідання виконавчого комітету. У випадках нагальності вирішення питання матеріали можуть надаватись в коротший термін, але не пізніше початку засідання.

3.3. Разом з проєктом рішення виконкому подається, як правило, документ, на підставі якого підготовлений проєкт.

3.4. Проєкти рішень виконкому подаються з листком погодження, який візується у наступній послідовності відповідно:
–    виконавцем проєкту рішення;

–    керівником відділу розробника проєкту рішення, або підприємства,     організації, закладу (у разі необхідності);

–   начальником чи спеціалістом відділу правового забезпечення апатату ради;

–    заступниками міського голови,  згідно з розподілом обов’язків;

–    секретарем міської ради;

–    керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

3.5. За наявності зауважень до проєкту рішення, вказаний проєкт візуються посадовою особою, яка має зауваження, із припискою “із зауваженням”, які викладаються письмово тут же або на окремому аркуші, який додається до проєкту рішення.

3.6. Після того, як на листку погодження будуть наявні всі необхідні візи, проєкт подається на узгодження міському голові. Міський голова у разі згоди із даним проєктом рішення чи після внесення незначних уточнень, у лівому верхньому кутку проєкту рішення ставить свою візу у вигляді слова «УЗГОДЖЕНО» та особистий підпис. Після цього проєкт рішення може бути внесений до порядку денного виконкому, та доданий до матеріалів, які надаються членам виконкому для ознайомлення.

3.7. Відповідальність за зміст проєкту рішення виконкому несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

3.8. Проєкт рішень виконкому, які вимагають доопрацювання, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету повертає особам, які готували проєкт, для редагування, перевіряє достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проєкту рішення складає не більше трьох днів.

3.9. Проєкти рішень виконкому повинні містити пункт, щодо посадових осіб апарату міської  ради, на які покладається контроль за їх виконанням.

3.10. Проєкти рішень виконкому, подані з порушенням цього Регламенту, підлягають поверненню особам, які їх внесли.

3.11. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від № 1 за наростанням протягом календарного року.

3.12. Рішення виконавчого комітету підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня його затвердження.

РОЗДІЛ ІV

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ  ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ.

4.1. Виконавчий комітет  затверджує   плани   діяльності з  підготовки  проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

4.2. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів.

4.3. Затверджені плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніш, як у десятиденний строк після їх затвердження.

4.4. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проєкт регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проєкту або з дня внесення проєкту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.

4.5. Розробник проєкту регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу та надає в засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

4.6. Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється в порядку, передбаченому ст. 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та “Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

4.7. Розробник проєкту регуляторного акту оприлюднює проєкт регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу акту не пізніше п’яти  днів після повідомлення про оприлюднення.

4.8. Обов’язок щодо оприлюднення проєктів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу покладається на розробника проєкту.

4.9. Оприлюднення проєкту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проєкту регуляторного акту.

4.10. Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акту.

4.11. Одержані пропозиції підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проєкту регуляторного акту.

4.12. Проєкт регуляторного акту розглядається на найближчому засіданні виконкому після спливу терміну установленого для прийняття зауважень та пропозицій.

4.13.Регуляторний акт не може бути прийнятий виконкомом, схвалений міським головою при наявності таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу;

– проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.

4.14. Регуляторний  акт  оприлюднюється  не  пізніше  10  днів   після  його прийняття на засіданні виконкому.

          4.15. Стосовно кожного регуляторного акту здійснюєтеся відстеження його результативності в порядку, передбаченому “Методикою відстеження результативності  регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №  308.

4.16. Строк виконання заходів з відстеження не може бути більше, ніж 45 робочих днів.
4.17. За результатами відстеження результативності розробник регуляторного акту готує звіт про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в ЗМІ у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

4.18. Перегляд регуляторного акту (в разі необхідності) здійснюється на підставі аналізу звіту в порядку визначеному Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.                                                                   

РОЗДІЛ V

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.

5.1. На виконання ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону зобов’язані:
         – вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

         – письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва (міський голова), або у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган;
         – не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
        – вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.2. Під час розгляду проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради перед тим, як головуючий на такому засіданні поставить на голосування проєкт рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи міського голови, член виконавчого комітету чи міський голова зобов’язаний попередити присутніх на засіданні про наявність у нього конфлікту інтересів. Член виконавчого комітету чи міський голова зобов’язаний відмовитись від участі у голосуванні.
5.3. У випадку внесення будь-якого питання, яке не включено до порядку денного засідання виконавчого комітету, будь-хто із членів виконавчого комітету, хто вбачає у ньому особистий інтерес, зобов’язаний одразу ж повідомити присутніх про це та не брати участь в голосуванні по даному питанню.

5.4. Заява про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету чи міського голови заноситься в протокол засідання колегіального органу.

5.5. У разі якщо неучасть члена виконавчого комітету, який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

5.6. Посадові особи місцевого самоврядування (окрім міського голови) письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову. Письмові заяви адресовані на ім’я міського голови  подаються у день їх написання загальному відділу апарату Тростянецької  міській раді.

5.7. Загальний відділ апарату Тростянецької  міській раді в день надання йому заяви  реєструє повідомлення про конфлікт інтересів.

5.8. Після здійснення реєстрації загальний відділ апарату Тростянецької  міської ради забезпечує передачу повідомлень про конфлікт інтересів міському голові.

РОЗДІЛ VІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

6.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної  громади міста.

6.2. Міський голова обирається  територіальною громадою на  основі  загального,  рівного,  прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

6.3. Міський  голова очолює міську раду, виконавчий комітет міської ради, головує на їх засіданнях.

6.4. Вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду заступників міського голови, секретаря міської ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

6.5. Вносить  на  розгляд  міської ради  пропозиції  про  кількісний  і персональний склад виконавчого комітету міської  ради;

6.6. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в  тому числі на громадських засадах (крім викладацької,  наукової та творчої роботи у позаробочий  час),  займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

6.7. Повноваження   міського  голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його  обрання  і  закінчуються  в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону  особи,  крім  випадків  дострокового припинення   його  повноважень.  У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання   ним своїх повноважень (в зв’язку із відпусткою, відрядженням, тимчасовою втратою працездатності), повноваження  міського голови   здійснює   секретар   міської ради. У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження  з  моменту дострокового   припинення   повноважень   міського  голови  і  до  моменту  вступу  на  посаду  новообраного міського  голови  відповідно до закону.

6.8. Повноваження міського голови можуть бути  припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

          Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  території міста,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовує  в  межах,  визначених    Законом України «Про місцеве самоврядування в України»,   роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури апарату міської ради та її виконавчих органів та на розгляд виконавчого комітету їх штатних розписів;

5) здійснює  керівництво  апаратом  міської ради  та  її  виконавчого комітету;

6) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради та виконавчого комітету і головує на пленарних засіданнях міської ради та засіданнях виконавчого комітету;

7) забезпечує  підготовку  на  розгляд  міської ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  міської радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;

8) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  начальників відділів, спеціалістів, службовців апарату міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів, завідуючих та працівників клубних закладів. 

9) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

10) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

11)  є  розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за  призначенням,  визначеним  міської радою;

12) представляє Тростянецьку міську територіальну громаду,  міську раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження міської ради та  її органів;

14) укладає від імені  територіальної  громади, міської  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження міської ради;

15) веде особистий прийом громадян;

16) забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

17) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  міської ради  або не віднесені міської радою до відання її виконавчих органів;

18) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

19) забезпечує  в  межах  повноважень,  визначених законодавством, організацію  охорони громадського  порядку  і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності.

6.9. Міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6.10. При здійсненні наданих  повноважень  міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Тростянецькою міською територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  – також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

6.11. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів міської ради міський  голова зобов’язаний   прозвітувати  перед міською  радою  про  роботу  виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.

РОЗДІЛ VІІ

СТАРОСТА МІСЬКОЇ РАДИ

7.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Староста є членом виконавчого комітету за посадою і працює в ньому на постійній основі.

7.2. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові.

7.3. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

7.4. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами.

7.5. Староста бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу; має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, сіл; сприяє жителям відповідного села, сіл у підготовці документів, що подаються до міської ради; бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного села, сіл та у здійсненні контролю за їх виконанням; бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, сіл; бере участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного села, сіл; здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

7.6. Повноваження старости можуть бути  припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79-1 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

7.7. Порядок організації роботи старости визначається цим Регламентом та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою.

РОЗДІЛ VІІІ

АПАРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

          8.1.  Апарат міської ради – виконавчий орган ради, який складається з відділів, посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності ради, його структурних підрозділів. Співробітники апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені ради чи її виконавчого комітету не приймають, а лише забезпечують розробку проєктів таких рішень, їх підготовку і виконання.

          8.2. Прийняття на роботу та звільнення посадових осіб апарату міської ради, окрім заступників міського голови, секретаря ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, здійснює міський голова у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

          8.3. Секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, старости приймається на роботу і звільняється на підставі рішення сесії міської ради у встановленому Законом порядку.

          8.4. Діяльність апарату ради регулюється Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами. Положення про апарат міської ради затверджується на сесії міської ради.

          8.5. Апарат міської ради забезпечує виконання повноважень ради та її виконавчого комітету, організовує діловодство, підготовки проєктів рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та забезпечує їх виконання.

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                              Алла БІЛОВОЛ

ukUK
Перейти до вмісту