Регламент

  РОЗДІЛИ   РЕГЛАМЕНТУ
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ ІІ. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 1.  Організація роботи сесії міської ради
Глава 2.  Планування роботи ради. Підготовка   проектів рішень та інших документів сесії
Глава 3.  Порядок підготовки та розгляду проектів регуляторних актів
Глава 4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Глава 5. Порядок денний сесії.
Глава 6.  Пленарне засідання міської ради
Глава 7.  Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні  ради
Глава 8.  Протокол пленарного засідання ради
Розділ ІІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Розділ ІV. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Розділ V. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ
Розділ VІ. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ і ЗВЕРНЕННЯ, ДЕПУТАТСЬКЕ  ЗАПИТАННЯ
Розділ VІI. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ
Розділ VIII.  МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Розділ IХ.   СЕКРЕТАР  МІСЬКОЇ РАДИ
Розділ Х.      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
Розділ ХІ.    АПАТАТ  ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Розділ ХІІ.  КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  МІСЬКОЇ РАДИ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Цей Регламент визначає порядок діяльності Тростянецької міської ради Тростянецького району Сумської області (далі – міська рада) – представницького органу місцевого самоврядування, що представляє об’єднану територіальну громаду та  здійснює від  її  імені та  в  її  інтересах  функції  і повноваження  місцевого  самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами України.

Стаття 2

Повноваження депутатів міської ради при здійсненні ними своєї діяльності регулюються Законами України  «Про місцеві вибори», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом, Положеннями про органи, що утворюються  міської радою.

Стаття 3.

Міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства. Над будівлею, де працюють міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України, прапор міста Тростянець та Прапор Європи.

Стаття 4.

Діяльність міської ради здійснюється відкрито, гласно, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. Гласність роботи міської ради забезпечується в порядку, передбаченому Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», а також Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних». 

Стаття 5.

Під час проведення відкритих пленарних засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради мають право бути присутніми, крім депутатів, міського голови, секретаря міської ради, посадові особи апарату міської ради, які забезпечують проведення засідання, громадяни, представники органів самоорганізації населення (члени будинкових, вуличних та квартальних комітетів), а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії міської ради відповідно до статті 17 цього Регламенту.

Проведення засідання міської ради у закритому режимі може проводитися за виключних обставин, якщо це обумовлено встановленням особливого режиму роботи органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України, специфікою питання, яке необхідно розглянути, у випадку перешкоджання сторонніми особами веденню сесії міської ради, за пропозицією головуючого, про що приймається  рішення більшостю депутатів присутніх на засіданні.

На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми особи, присутніх яких необхідна для розгляду відповідного питання. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео- фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації, окрім  протокольного  аудіо  запису,  що  проводиться відповідним виконавчим органом міської ради.  Якщо  прийняті  у  результаті  закритого  засідання  рішення  не  містять даних,  розголошення  яких  призведе  до  порушення  законодавства  у  сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 6.

Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

Розділ ІІ. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Організація роботи сесії міської ради

Стаття 7.

Сесії міської ради є основною формою її діяльності і відбуваються у вигляді пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 8.

Перша сесія міської ради нового скликання скликається міською виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Її відкриває голова відповідної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови об’єднаної територіальної громади і визнання їхніх повноважень.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова міської виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб, в рівному представництві від кожної політичної сили, що зайшли в міську раду. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 9.

Наступні сесії міської ради скликаються міським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше, ніж один раз на місяць.

Сесії можуть бути черговими і позачерговими.

У разі потреби, рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань постійних комісій ради, депутатських груп та фракцій, запрошення посадових осіб підприємств, установ, організацій тощо.

Стаття 10.

Пропускний режим та охорона порядку на засіданнях ради відбувається відповідно до Положення про організацію пропускного режиму та охорони в адміністративних будівлях Тростянецької міської ради.

Стаття 11.

Протиправне втручання в роботу або перешкодження роботі міської ради особою, присутньою на пленарному  засіданні, є підставою для відповідного попередження головуючим на засіданні та видалення з пленарного засідання у випадку повторного вчинення таких дій.

Стаття 12.

У  разі  немотивованої  відмови міського голови або неможливості  ним  скликати сесію  ради,  сесія  скликається   секретарем  міської ради.

У цих випадках сесія міської ради скликається:

1) відповідно  до доручення  міського голови;

2) якщо  міський голова без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  строк  після  надання пропозиції про скликання сесії не менш, як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету Тростянецької міської ради;
3) якщо сесія не  скликається  міським головою  у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сесія міської ради повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш,  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  міської   ради, виконавчого комітету міської ради.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

У разі, якщо  міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію  за пропозицією  не  менш,  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  міської   ради, виконавчого комітету міської ради, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше, як 1/3 від загального складу, або постійною комісією ради.

Стаття 13.

Розпорядження про  скликання  сесії  міської ради  доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніш як  за  10  днів  до  сесії,  а  у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання,  місця проведення та  питань,  які  передбачається внести на розгляд міської ради. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради із зазначенням питань, що виносяться на її розгляд, місце і час проведення публікуються на офіційному веб – сайті Тростянецької міської ради.

Проекти рішень ради та інші документи надаються депутатам не пізніше як за 3 дні, до відкриття сесії.

За згодою депутата ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

Стаття 14.

Позачергова сесія скликається  у тижневий термін після надходження пропозиції про її  скликання за наявності достатніх підстав та питань, що потребують негайного вирішення і знаходяться у виключній компетенції міської ради.

Пропозиція про скликання позачергової сесії може бути подана міським головою (секретарем міської ради), депутатами міської ради, що становлять не менш, як 1/3 від загального складу ради, виконавчим комітетом.

У випадку скликання сесії з ініціативи інших осіб, ніж міський голова чи секретар міської ради, до апарату ради надсилаються підписані ініціатором мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проекти рішень ради, оформленими згідно з вимогами глави 2 цього Регламенту.
Якщо у міського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання позачергової сесії, то вони протягом трьох робочих днів в письмовому вигляді  доводяться  ініціаторам скликання позачергової сесії. У разі згоди із висновками  міського голови, ініціатори офіційно відкликають свої пропозиції протягом трьох робочих днів.

У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову сесію, вона скликається секретарем міської ради в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті.

У разі нескликання позачергової сесії міським головою чи секретарем міської ради, вона може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як 1/3  від загального складу міської ради.

Стаття 15.

Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії публікується на офіційному сайті міської ради не пізніше, ніж за один день до її відкриття із зазначенням питань, що пропонуються на розгляд позачергової сесії міської ради.
Матеріали до позачергової сесії міської ради надаються депутатам не пізніше, ніж за один день, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

Стаття 16.

Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. Проводедення реєстрації забезпечує загальний відділ апарату ради.

У разі неможливості прибути на сесію, депутати завчасно повідомляють про це секретаря ради або міського голову.

Перед відкриттям сесії головуючий повідомляє присутніх про підсумки реєстрації.

Стаття 17.

Сесія міської ради вважається правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Якщо у процесі пленарного засідання з’ясовується, що міська рада є неправомочною, то міський голова повинен оголосити перерву і якщо після вжиття заходів кількість депутатів не відповідає вимогам щодо її правомочності (відсутність кворуму), то міський голова закриває сесію міської ради, або дане пленарне засідання. У разі відсутності кворуму розпорядженням міського голови сесія переноситься на інший час.

Стаття 18.

На сесії міської ради можуть бути запрошені народні депутати України, депутати обласної ради, районної ради, старости. При необхідності на сесію міської ради запрошуються керівники державних,  комунальних та інших форм власності підприємств, установ та організацій, виконавчих органів міської ради, політичних, громадських організацій, органів саморганзації населення, трудових колективів, преси, радіо, телебачення та інші особи.

У день засідання сесії міської ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до  списку запрошених, надається міським головою або головуючим на сесії.

Пропозиції щодо кола запрошених подаються не пізніше, як за три дні до пленарного засідання постійними комісіями, депутатами, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій секретарем ради формується список запрошених.

Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів. Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії і зобов’язані дотримуватися порядку. У разі порушення порядку запрошені особи, які припускаються порушень порядку, заважають  проведенню  засідання,  не  реагують  на  зауваження  головуючого, вони за рішенням сесії можуть позбавитися права бути присутніми на сесії.

 Якщо  на пленарному засіданні міської ради бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи,  які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи міської ради розміщують у залі засідань в окремо виділених місцях.


Глава 2. Планування роботи ради.

Підготовка проектів рішень та інших документів сесії

Стаття 19.

Робота ради планується на рік. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях ради вносяться міським головою, головами постійних комісій, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Проект плану роботи ради попередньо розглядається у постійних комісіях міської ради, вноситься на розгляд сесії міським головою та затверджується рішенням ради не пізніше першої сесії нового року.

На пленарних засіданнях ради не рідше одного разу в рік заслуховується звіт про хід виконання плану роботи ради.

Стаття 20.

Проекти рішень на пленарні засідання міської ради виносяться міським головою, секретарем міської ради, депутатами, головами постійних комісій, заступниками міського голови, старостами, начальниками відділів, інших виконавчих органів ради не пізніше, ніж за 10 днів до сесії міської ради. У випадках нагальності вирішення питання чи позачергового скликання сесії, матеріали можуть надаватись в коротший термін, але не пізніше початку засідання.

Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню (а саме нормативного характеру), оприлюднюються на офіційному веб-порталі міської ради в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Стаття 21.

Разом з проектом рішення ради подається, як правило, документ, на підставі якого підготовлений проект, довідкові, статистичні дані з порівняльним аналізом тощо.
Проект рішення ради обов’язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.

Стаття 22.

Проекти рішень міської ради подаються з листком погодження, який візується у наступній послідовності відповідно:
–    виконавецем проекту рішення;

–    керівником відділу розробника проекту рішення, або підприємства, організації, закладу (у разі необхідності);

–   начальником відділу правового забезпечення апатату ради;

–    заступниками міського голови  згідно з розподілом обов’язків;

–    секретарем міської ради.

За наявності зауважень до проекту рішення, вказаний проект візується посадовою особою, яка має зауваження, із припискою “із зауваженням”, які викладаються письмово тут же, або на окремому аркуші, який додається до проекту рішення.

Після того, як на листку погодження будуть наявні всі необхідні візи, проект подається для узгодження міському голові. Міський голова у разі згоди із даним проектом рішення чи після внесення незначних уточнень, у лівому верхньому кутку проекту рішення ставить свою візу у вигляді слова «УЗГОДЖЕНО» та особистий підпис. Узгоджений міським головою проект рішення підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради згідно чинного законодавства, для чого ініціатор зобов’язаний подати електронний варіант проекту до загального відділу апарату міської ради. Після цього проект рішення може бути внесений до порядку денного сесії, роздрукований та доданий до матеріалів, які надаються депутатам для ознайомлення.  

Стаття 23.

Відповідальність за зміст рішення міської ради несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

Проект рішень міської ради, які вимагають доопрацювання, секретар міської ради повертає особам, які готували проект, для редагування, перевіряє достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проекту рішення складає не більше трьох днів.
Проекти рішень ради у разі необхідності повинні містити пункт щодо посадових осіб апарату ради чи постійних комісій ради, на які покладається контроль за їх виконанням.

Стаття 24.

Проекти рішень ради, подані з порушенням цього Регламенту, підлягають поверненню особам, які їх внесли.

Глава 3. Порядок підготовки та розгляду проектів регуляторних актів

Стаття 25.

Рішення міської ради нормативного характеру (регуляторні акти) вносяться на розгляд сесій міської ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, який приймається відповідно до законодавства.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта.

Стаття 26.

Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, про що розробник повідомляє в друкованих засобах масової інформації, та розміщується на офіційному сайті Тростянецької міської ради в мережі Інтернет.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Надані зауваження та пропозиції враховуються розробником проекту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

Кожен проект регуляторного акта, внесеного на розгляд до міської ради, подається секретареві міської ради, який протягом двох робочих днів передає проект до постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики (далі – відповідальна постійна комісія),  для вивчення та надання експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта.

Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу подається до уповноваженого органу для

підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики протягом 10 днів забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Стаття 27.

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на розгляд сесії ради,  а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу  відповідальна  постійна  комісія  готує  свої висновки про відповідність  проекту  регуляторного  акта  вимогам статей 4 та 8  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

У  випадках,  визначених частиною другою статті 33 цього  Закону,  такі  висновки  готуються  на підставі експертного висновку  щодо  регуляторного  впливу та пропозицій уповноваженого органу.

Висновки відповідальної  постійної  комісії  та  пропозиції уповноваженого органу  передаються  для  вивчення  до  постійної комісії,  до  сфери  відання  якої належить супроводження розгляду проекту  регуляторного  акта  у раді, за  винятком  випадків, коли відповідальна постійна комісія є такою постійною комісією.

Стаття 28.

У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради без аналізу регуляторного впливу.

Стаття 29.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 30.

Рішення міської ради нормативного характеру офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації не пізніше десяти днів з дня їх прийняття та підписання і розміщуються на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Глава 4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 31.

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надання міському голові, секретарю ради, депутатам міської ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики Тростянецької міської ради (далі відповідна постійна комісія).

Стаття 32.

Відповідна постійна комісія під час свого засідання обов’язково залучає до обговорення питання конфлікту інтересів представника відділу правового забезпечення апарату міської ради та при необхідності чи наполяганні особи, щодо якої існує конфлікт інтересів, – інших спеціалістів апарату міської ради чи депутатів з інших комісій міської ради, незалежних експертів з правових питань чи питань запобігання корупції.

Стаття 33.

В разі підготовки проекту рішення та винесення на розгляд сесії міської ради рішення, яке містить приватний інтерес чи викликає суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради чи близьких їм осіб та їх службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість при прийнятті рішення сесії, дані особи зобов’язані: 

 1. повідомляти про це у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, відповідну постійну комісію ради;
 2. письмова заява про наявність конфлікту інтересів реєструється загальним відділом апарату міської ради у приймальні міського голови у журналі вхідної кореспонденції міської ради та подається на розгляд відповідної постійної комісії;
 3. комісія подає на засідання міської ради інформацію про те, що міський голова, секретар міської ради чи окремий депутат самостійно повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, просить включити до порядку денного можливість виступу даної особи із відповідною заявою та повідомляє про порядок врегулювання конфлікту інтересів під час підготовки та розгляду даного питання;
 4. врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів може відбуватися шляхом:

– неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у підготовці та погодженні даного рішення;

– неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час розгляду даного рішення на засіданні профільної постійної комісії та пленарному засіданні ради;

– у разі, якщо неучасть міського голови, секретаря міської ради чи депутата міської ради у прийнятті окремого рішення чи рішень Тростянецькою міською радою призведе до втрати правомочності ради, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається на цьому ж пленарному засіданні міської ради;

 1. заява про наявність конфлікту інтересів зачитується особою, яка має конфлікт інтересів, на пленарному засіданні перед голосуванням за вищевказане рішення та долучається до протоколу сесії;
 2. голова відповідної постійної комісії, або головуючий (за згодою) оголошує рішення комісії про шляхи врегулювання конфлікту інтересів, що виник;
 3. головуючий ставить на голосування пропозицію постійної комісії щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник, при цьому особа, щодо конфлікту інтересів якої приймається дане рішення, участі у голосуванні не бере;
 4. у разі, якщо дана пропозиція приймається, голосування за рішення, щодо якого виник конфлікт інтересів, приймається у порядку, запропонованому відповідною постійною комісією;
 5. у разі, якщо пропозиція відповідної постійної комісії щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник, не була прийнята, питання, щодо якого виник конфлікт інтересів, переноситься на розгляд наступного пленарного засідання ради із попереднім додатковим розглядом даної ситуації на засіданні відповідної постійної комісії щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів, що виник;
 6.   у разі, якщо міський голова, секретар міської ради чи окремий депутат дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, дана особа повинна самостійно публічно оголосити про його наявність;
 7.  дана заява заноситься у протокол засідання, у разі необхідності робиться перерва для надання висновків відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів, після чого питання розглядається відповідно до п.п. 7-9 даного розділу Регламенту;
 8.  висновок відповідної постійної комісії ради та прийняті нею рішення щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів долучаються до протоколу пленарного засідання ради;
 9.  у разі існування у міського голови, секретаря міської ради чи депутата сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів дана особа зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції;
 10.  у разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Регламенту;
 1. якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів;
 2. про конфлікт інтересів у міського голови, секретаря міської ради чи окремого депутата може заявити будь-який інший депутат міської ради або учасник пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Така заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу засідання міської ради;
 3.  у разі, якщо міський голова, секретар міської ради чи окремий депутат публічно самостійно не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, а заяву про це зробив інший депутат міської ради чи учасник пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається, головуючий (а в разі, якщо конфлікт інтересів стосується головуючого – то секретар міської ради) надає можливість виступити особі, щодо якої зроблена така заява, аби пояснити ситуацію, що виникла відносно нього;
 4.  у разі необхідності головуючий  (а в разі, якщо конфлікт інтересів стосується головуючого – то секретар міської ради) оголошує перерву для проведення засідання відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення щодо встановлення факту наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів та можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів;
 1. врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів в даній ситуації може відбуватися шляхом:

– неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час розгляду даного рішення на пленарному засіданні ради;

– у разі, якщо неучасть міського голови, секретаря міської ради чи депутата міської ради у прийнятті окремого рішення чи рішень Тростянецькою міською радою призведе до втрати правомочності ради, питання, щодо якого наявний конфлікт інтересів, знімається з розгляду та переноситься на наступне засідання ради;

 1. неповідомлення представником депутатського корпусу міської ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради при встановленні такого факту протягом трьох днів після пленарного засідання, на якому таке рішення було прийняте, є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення міської ради.

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття  34.

Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради  вносяться міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, загальними зборами громадян не пізніше, ніж за 20 днів до відкриття чергової сесії, а у випадках, передбачених статтею 13 цього Регламенту, не пізніше, ніж за день до її відкриття.

Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного, подаються міському голові із лиском погодження та проектом рішення з цього питання, оформленого згідно з вимогами глави 2 цього Регламенту.

Порядок денний сесії доводиться до депутатів, населення відповідно до ст. 10 цього Регламенту.

Остаточний порядок денний, що виноситься на розгляд сесії, формує міський голова.

Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюється постійними комісіями.

Стаття 35.

Рішення про заміну, виключення, розгляд запропонованих в цілому питань  порядку денного в іншій послідовності або перенесенні їхнього розгляду на наступні сесії, приймаються простою більшістю голосів депутатів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради.

За пропозицією головуючого на сесії, групи депутатів, депутата міської ради порядок денний сесії може бути розширений рішенням міської ради, якщо йде мова про питання, які є невідкладними і зволікання у вирішенні яких є недопустимими та потребують термінового вирішення, або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення.

При цьому проект рішення з питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинен відповідати  вимогам глави 2 цього Регламенту.

Стаття 36.

Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою простою більшістю голосів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради.
Останнім питанням у порядок денний сесії для розгляду включається «Різне».

Глава 6. Пленарне засідання міської ради

Стаття 37.

Пленарні засідання  міської ради проходять виключно у сесійній залі міської ради, яка оформлюються державною і міською  атрибутикою – гербами і прапорами. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі осіб визначається міською радою. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб.

Пленарні засідання міської ради розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніше, ніж о 18-й годині, якщо не буде прийнято інше рішення. Перерва в роботі засідання робиться через кожні дві години на 20 хвилин. При необхідності перерва на обід встановлюється з 12 до 13 години. Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Кожна сесія розпочинається та закінчується виконанням Державного гімну України.

Стаття 38

Сесію міської ради відкриває і веде  міський голова,  а  у  випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом,  – секретар  міської ради. У випадку, передбаченому статтею 9 та 11 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів,  з ініціативи  якої скликана сесія,  один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради – один з депутатів цієї ради.

Стаття 39.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

–    відкриває, веде та закриває пленарне засідання ради, оголошує перерви;

–    забезпечує дотримання депутатами норм цього Регламенту;

–    організовує розгляд питань порядку денного;

–    надає слово депутатам та запрошеним;

–    оголошує заяви, повідомлення, інформацію;

–    ставить питання на голосування, оголошує його результати;

–    вживає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні ради;

–    підписує рішення, що прийняті на сесії;

–    здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Під час пленарного засідання головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики на  пленарних засіданнях, тощо.

Стаття 40.

На час проведення кожного пленарного засідання сесії міської ради утворюється секретаріат. Секретаріат утворюється у кількості 2 депутатів. Черговість участі депутатів у роботі секретаріату визначається за списком у алфавітному порядку.

Для підрахування голосів при проведенні голосування міська рада утворює лічильну комісію з числа депутатів.

На початку роботи сесії ради до обрання лічильної комісії підрахунок голосів при голосуванні здійснюють члени постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики.

За підсумками засідань лічильної комісії  по таємному голосуванню складається протокол, який підписуються членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії від її загального складу.

Для редагування, доопрацювання проектів рішень з врахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів обирається редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності включаються спеціалісти відповідних галузей господарства.

В разі відсутності заперечень, функції лічильної та редакційної комісій покладаються на секретаріат.

Члени секретаріату (та особи, які виконують функції лічильної та редакційної комісій) своїми особистими підписами засвідчують правильність протоколу даного пленарного засідання сесії.

Стаття 41.

Обговорення питань на сесії ради включає:

–    доповідь, запитання доповідачеві, відповіді на них;

–    співдоповіді (в разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;

–    виступи представників постійних комісій, уповноважених депутатських                   фракцій чи груп, депутатів;

–    заключне слово доповідача та співдоповідачів.

Для доповіді на пленарному засіданні ради надається до 10 хвилин, співдоповіді – до 5 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур – до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин, якщо інша тривалість доповіді не була затверджена на сесійному засіданні.

В окремих випадках головуючий на пленарному засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням сесії може встановлюватися інший час на виступи, відповіді, запитання тощо. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

–    якщо список бажаючих виступити вичерпано;

–    у разі закінчення визначеного для виступів часу;

–    у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Для забезпечення якісних он-лайн Інтернет трансляції засідання, аудіо та відео архівів засідань всі, хто бере слово під час пленарного засідання сесії: для доповіді, виступу,  запитання, відповіді тощо, чи то на трибуні, чи з місця повинні обов’язково говорити у мікрофон.

Стаття 42.

Доповідати питання на пленарному засіданні міської ради мають право:

–    міський голова,

–    секретар міської ради,

–    голови постійних депутатських комісій, депутатських груп і фракцій,

–    депутати,

–    заступники міського голови,

–    старости,

–    керуючий справами виконкому,

–    керівники відділів, інших виконавчих органів ради,

–    керівники комунальних підприємств, установ та організацій,

–    ініціатор проекту рішення.

Стаття 43.

На пленарному засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Прохання про надання слова для виступу в обговоренні питань, що розглядаються міською радою, подається до міському голові підняттям руки, а також інформує в установлений радою спосіб. Головуючий надає слово депутатам міської ради за чергою їх надходження.

У разі надання слова, депутат міської ради називає своє прізвище, партію від якої обраний, номер територіального виборчого округу.

Головуючий може брати слово для виступу на сесії у будь-який час.

Під час виступу головуючий та депутати, які беруть участь в обговоренні питання порядку денного сесії міської ради, повинні утримуватись від критики та коментарів виступів попередніх депутатів, а говорити по суті питання порядку денного, виступу доповідача та співдоповідача.

Стаття 44.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити або доповнити його, а також оголосити, чи задовольняє його відповідь. Депутатам міської ради, які виступають в обговоренні питання, запитання не ставляться.

Стаття 45.

Депутат, який не отримав з тих чи інших причин слова, має право здати текст своїх виступів до секретаріату для включення їх у протокол сесії міської ради.

Стаття 46.

Після розгляду основних питань порядку денного сесії в питанні “Різне” головуючий надає до 30 хвилин від загального часу, протягом яких депутати виступають зі зверненнями, запитами, обмінюються  думками з питань, що цікавлять виборців. Головуючий протягом 10 хвилин може давати роз’яснення, аналізує виконання доручень, поданих на попередніх сесіях, дає протокольні доручення з питань, висловлених депутатами.

Стаття 47.

Дисципліна та етика пленарних засідань.

1. На засіданні міської ради промовець не повинен використовувати у виступі або питаннях грубих, образливих висловлювань або таких, які порушують право на повагу до честі та гідності учасників засідання, не закликати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання міської ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

У такому випадку головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо).

3. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих питань, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Стаття 48.

Зловживання правами під час пленарних засідань та їх наслідки.

1. Під час пленарних засідань депутат міської ради та міський голова не повинні зловживати правами, наданими їм відповідними Законами.

2. Зловживанням своїми правами вважаються такі дії депутата  які:

1) порушують норми чинного Регламенту;

2) заважають розгляду питань порядку денного по суті;

3) навмисне затягують процес обговорення питань;

4) публічно ставлять під сумнів професійну підготовку та моральні якості присутніх у залі;

5) перешкоджають прийняттю рішень;

6) ображають національну, професійну гідність присутніх у залі, їхні політичні, релігійні та інші погляди;

7) створюють у сесійній залі напружену, недоброзичливу атмосферу, яка не сприяє плідній роботі міської ради та прийняттю виважених рішень;

8) принижують звання депутата міської ради (поява на засіданні та виступи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вживання ненормативної лексики, навмисне псування майна тощо).

3. У разі зазначених вище зловживань депутата може бути позбавлено права виступів на даному пленарному засіданні або запропоновано йому залишити сесійну залу до кінця засідання. Рішення про це приймається більшістю депутатів міської ради.

4. Міський голова вживає заходів, щодо недопущення зловживання правами депутатами під час пленарних засідань.

Глава 7. Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради

Стаття 49.

Після закінчення обговорення питання, головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про перехід до голосування, про спосіб голосування, якщо з цього приводу від депутатів надійшли пропозиції. Після оголошення головуючим початку голосування, ніхто з депутатів міської ради не може його переривати. З початку голосування до оголошення результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування, проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 50.

Під час голосування проектів рішень ради головуючий на пленарному засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів в порядку їх надходження. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття рішення в цілому.

В разі відсутності зауважень та пропозицій до проекту рішення, голова ставить його на голосування одразу в цілому.

Стаття 51.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, нагадує, в разі потреби, порядок голосування та кількість голосів, необхідних для прийняття рішення.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

Стаття 52.

Міська рада може об’єднати прийняття рішеннь з питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметні рішення) або пов’язані між собою.

Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення однопредметних рішень. Внесення поправок проводиться з кожного питання однопредметних питань одним голосуванням.

Рішення про голосування за однопредметні рішення визначається більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради при формуванні порядку денного тобто процедурним рішенням ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне рішення приймається радою більшістю голосів від її загального складу.

Стаття 53.

Рішення міської ради правомочне, якщо воно прийняте простою більшістю від загального складу міської  ради, крім рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови та інших випадків, передбачених цим Регламентом.

Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради. Процедурними вважаються питання, що стосуються затвердження порядку денного пленарного засідання, способу обговорення та розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі у даному Регламенті. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване до розгляду питання процедурним, рішення про це приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається  міський голова,  якщо він бере участь у пленарному засіданні міської ради, і враховується його голос.

При голосуванні депутат має один голос і подає його «за», «проти» чи «утримався».
Голосування здійснюється депутатом міської ради особисто в залі засідань або у місці, визначеному для таємного голосування, у відведений час. Депутат міської ради, що був відсутнім у залі засідань під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

Стаття 54.

Рішення міської ради приймається відкритим голосуванням (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради.

При поіменному голосуванні кожен депутат, присутній на сесії, та міський глова у списку для поіменного голосування  проти свого прізвища особисто  робить запис “за”, “проти” або “утримався” та ставить власноручний підпис.

Секретар ради підраховує  голоси, результати глосування заносяться до протоколу. Список для поіменного голосування   та протокол надається головуючому для доведення результатів голосування до відома депутатів. Список для поіменного голосування   є невід’ємною частиною  протоколу сесії.

Стаття 55.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання та звільнення з посади секретаря міської ради і по прийняттю рішення про дострокове припинення повноважень міського голови та інших випадках, передбачених законодавством. Також таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю від присутніх на пленарному засіданні ради.

В сесійній залі для таємного голосування встановлюється спеціально обладнана кабіна, визначене місце отримання бюлетенів і встановлюється  урна для голосування.

Вхід в кабіну для таємного голосування, вихід з неї, а також шлях від них до урни для голосування і сама урна повинні бути в полі зору членів лічильної комісії.

Перед голосуванням урна для голосування перевіряється і опечатується або пломбується головою лічильної комісії в присутності членів комісії. Бюлетені для голосування видаються депутатам головою лічильної комісії на підставі списку. Депутат, при отриманні бюлетеня для таємного голосування, в списку  виданих бюлетенів ставить  власноручний підпис.

Бюлетені, не задіяні в голосуванні, гасяться до початку підрахунку голосів, про що робиться відповідний запис у протоколі лічильної комісії.

До бюлетеня для таємного голосування включається питання, з якого проводиться голосування та варіанти волевиявлення, позначені словами: “за” («підтримую»), “проти” («не підтримую»), “утримався”, напроти яких праворуч розташовуються порожні квадрати.

Якщо до бюлетеня включаються кандидатури, яких було висунуто в установленому законом порядку, то вони записуються в алфавітному порядку. Після всіх прізвищ, занесених до бюллетеня, зазначається “не підтримую жодного”. Праворуч від прізвищ та позначки “не підтримую жодного” розташовуються порожні квадрати. Зразок бюлетеня затверджується (встановлюється) міською радою.

Підрахунок голосів при таємному голосуванні здійснює лічильна комісія. Перед початком підрахунку лічильною комісією перевіряється  цілісність пломби на урні для таємного голосування, про що вказується в протоколі.

При підрахунку голосів недійсними вважаються:

–    бюлетені невстановленого зразка;

–    бюлетені, в яких допущено порушення  порядку їх заповнення.

Результати таємного голосування фіксуються в протоколі, який підписується всіма членами лічильної укомісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він, не підписуючи протокол, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу. Вказаний протокол про підсумки голосування з окремими  думками членів лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу сесії.
Підсумки  таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на пленарному засіданні міської ради та затверджуються міською радою шляхом відкритого голосування.

Стаття 56.

Рішення міської ради підписується особою, яка головувала на сесії, в п’ятиденний термін з моменту його прийняття.

Стаття 57.

Рішення   міської ради у  п’ятиденний строк  з  моменту  його  прийняття  може  бути зупинено міським  головою  і  внесено   на   повторний   розгляд міської   ради із обгрунтуванням зауважень.  Міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути заветоване рішення. Якщо міська  рада відхилила зауваження  міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального  складу міської ради, воно набирає чинності.

Стаття 58.

Рішення ради набирають чинності з моменту прийняття. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в дію. Офіційним оприлюдненням рішень є їх публікація на офіційноу веб-порталі (сайті) Тростянецької міської ради.

Глава 8. Протокол пленарного засідання ради

Стаття 59.

Пленарні засідання міської ради протоколюються. Ведення протоколу забезпечує загальний відділ апарату міської ради.

Стаття 60.

У протоколі засідання міської ради зазначаються:

–    дата, час і місце проведення пленарного засідання міської ради;

–    число депутатів, обраних до міської ради, і число та список присутніх;

–    порядок денний сесії міської ради, прізвище, посада головуючого на засіданні,  доповідача та співдоповідача з кожного питання;

–    прізвища депутатів міської ради, що беруть участь в обговоренні, внесли запит, поставили письмово або усно запитання доповідачам; та посада – для осіб, що не є депутатами міської ради;

–    прізвища депутатів міської ради,  які проголосували “за”, “проти”, “утримались”, не взяли участі в прийнятті рішення при поіменному голосуванні;

–    перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих “за”, “проти”, “утрималися”, кількість депутатів міської ради, які не взяли участі в голосуванні.

Стаття 61.

Якщо сесія міської ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного дня окремо.

Стаття 62.

Пленарні засідання міської ради можуть стенографуватись та записуватися спеціальними аудіо та відео засобами за їх наявності, транслюватись у он-лайн режимі на офіційному порталі міської ради та на інших веб-ресурсах мережі інтернет.

Стаття 63.

Протокол засідання міської ради візується членами секретаріату (та особами, які виконують функції лічильної та редакційної комісій) та  підписується головуючим на пленарному засіданні ради.

Стаття 64.

Оригінали протоколів сесій міської ради зберігаються в міській ради до закінчення терміну повноважень ради, а після цього здаються до архівного закладу на постійне зберігання.

Розділ ІІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 65.

Постійні  комісії  міської ради  є органами міської ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

Стаття 66.

Постійні комісії міської ради обираються міською радою на строк її  повноважень у  складі  голови та членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії, вносити зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 67.

Депутат міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати міської ради працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.
До  складу  постійних  комісій  міської ради не  можуть бути  обрані міський голова, секретар  міської ради.

Стаття 68.

Постійні  комісії  міської ради за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питания про стан та розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд міської ради,  розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань,  виступають  на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 69.

Постійні комісії міської ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються для обрання,  затвердження,  призначення або погодження міської  радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 70.

Постійні  комісії міської ради за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету міської ради  органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради,  підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а в необхідних випадках  – на  розгляд  ради  або  виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради,  виконавчого комітету міської ради.

Стаття 71.

Постійні комісії міської ради у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 72.

Організація  роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. На першому засіданні комісії за поданням голови обираються заступник голови комісії та секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії. Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими  органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює  заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 73.

Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 74.

За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  міської ради приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності –  заступником голови або секретарем комісії.

При рівній кількості голосів – голос голови комісії є вирішальним.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 75.

Рекомендації постійних комісій  міської ради підлягають  обов’язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 76.

Постійна комісія міської ради для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій міської ради, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  міського   голови, секретаря    міської   ради   розглядатися постійними  комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,  підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 77.

Постійні  комісії  міської ради є  підзвітними міській раді та відповідальними перед нею. Постійні комісії міської ради діють на підставі Положення, затвердженого міською радою.

Розділ ІV. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 78.

Тимчасові  контрольні  комісії  міської ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю з конкретно визначених міською радою питань, що  належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд  міської ради.

Стаття 79.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської  ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 80.

Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті.  Депутати, міської ради,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі, спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Стаття 81.

Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі припинення повноважень міської ради, яка створила цю комісію.

Розділ V. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 82.

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів  і  закінчуються  в  день  першої  сесії   ради   нового скликання.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рада невідкладно інформує міську територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Стаття 83.

Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади,  має  всю  повноту  прав,  що  забезпечують  його  активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів,  несе обов’язки  перед виборцями,  міської радою та її органами,  виконує їх доручення.  Депутат міської ради, крім секретаря міської ради,  повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

Стаття 84.

На час сесій,  засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших,  передбачених законом випадках,   депутат  міської ради звільняється  від  виконання  виробничих  або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат,  пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Стаття 85.

Депутат міської ради зобов’язаний брати участь  у  роботі  сесій міської  ради, засідань  постійної  та  інших  комісій міської ради,  до складу яких його обрано.

Стаття 86.

У разі пропуску депутатом міської ради протягом  року  більше  половини пленарних   засідань   міської ради   або   засідань   постійної  комісії міської ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень міської ради  та  її органів   міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата міської ради у встановленому законом порядку.

Відкликання депутата міської ради також може бути здійснено за народною ініціативою у порядку, передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 87.

Депутат міської ради має право ухвального голосу  з  усіх  питань,  які розглядаються  на сесіях міської ради,  а також на засіданнях постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.

Стаття 88.

Депутат  міської ради має  право  знайомитися  з будь-якими офіційними документами,  які зберігаються  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Депутат міської   ради  має  право  брати  участь  з   правом дорадчого  голосу  в роботі інших органів місцевого самоврядування при  розгляді  ними  питань  та  прийнятті  рішень,  що  зачіпають інтереси виборців чи територіальної громади, від яких його обрано.

Стаття 89.

Депутату видаються посвідчення та нагрудний знак депутата встановленого зразка.


Стаття 90.

Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями та сприяє їх організації.

Депутат міської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.


Розділ VІ. ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ, ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

Стаття 91.

Депутати ради відповідно до закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

Стаття 92.

Депутатський  запит  – це підтримана міської радою вимога депутата міської  ради до посадових осіб міської ради і її органів, міського голови, керівників підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на  території міста.

Стаття 93.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання ради.

При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

Стаття 94.

Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання ради після попереднього розгляду профільною комісією.

Стаття 95.

У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

Стаття 96.

У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляє головою ради на розгляд постійної комісії ради.

Стаття 97.

По кожному депутатському запиту рада приймає рішення. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради.

Стаття 98.

Міська рада  може  зобов’язати   відповідний   орган   подати у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата міської  ради. Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов’язані  у  встановлений  міською радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату  міської  ради.  Якщо  запит  з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово  повідомити  раді та депутатові міської ради,  який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні міської  ради.

Стаття 99.

Депутат міської  ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше  1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  міської   ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  радою відповіді  на  запит.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні міської ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення. Міський голова або секретар міської ради на сесії інформує депутатів про виконання  депутатських запитів. При необхідності (на розсуд депутата) депутатський запит і відповідь на нього доводиться безпосередньо або через засоби масової інформації до виборців.

Стаття 100.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата  місцевої  ради з питань,  пов’язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій   незалежно від  форми  власності,  розташованих  на території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 101. 

Місцеві органи  виконавчої   влади,   органи  місцевого самоврядування  та  їх   посадові   особи,  а  також   керівники правоохоронних  та контролюючих органів,  підприємств,  установ та організацій незалежно від  форми  власності, розташованих на території  Тростянецької міської ради, до яких звернувся депутат міської ради,  зобов’язані у десятиденний строк  розглянути  порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. 

Стаття 102.

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у  встановлений  строк,  депутату  місцевої  ради зобов’язані  письмово  повідомити  про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Стаття 103.

Депутат місцевої ради може взяти участь у  розгляді свого звернення, про що місцеві  органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи,   керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих  на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 104.

Якщо  депутат  місцевої  ради  не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого  самоврядування та їх посадові особи,  керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 105.

Депутатське  запитання  –  це  засіб  одержання  депутатом міської  ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошеною на сесії міської ради або  дана депутату  міської   ради  в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії міської ради,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.

Стаття 106.

Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами міської  ради на сесіях міської ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях,  розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями міської ради чи надсилаються на розгляд підзвітним  і підконтрольним   органам  та  посадовим  особам  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки,  встановлені міської радою,  і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради,  які внесли  пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну міську раду.
Міська рада   та   її  виконавчі  органи  забезпечують  виконання пропозицій і зауважень депутатів міської  ради,  схвалених  радою, інформують   депутатів  про  реалізацію  пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях міської ради.

Розділ VІI. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Стаття 107.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах

депутати міської ради можуть  на  основі  їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

Стаття 108.

Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.  Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

Членство депутата міської  ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень.

Стаття 109.

Депутатська група  може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  міської ради за рішенням зборів депутатів міської ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів міської ради.

Стаття 110.

Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Депутатська  група реєструється міською  радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до   якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про  сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше, ніж на строк повноважень міської  ради.

Стаття 111.

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської  ради,  внаслідок чого  її чисельність стає меншою,  ніж встановлено  ст.105 цього Регламенту;

2) у разі прийняття депутатами міської ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Стаття 112.

Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 113.

Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами міської ради.

Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції міський голова на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутати міської ради можуть об’єднуватись у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів міської ради.

Стаття 114.

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради. Депутатська група, за ініціативою якої розглядається питання порядку денного, має право для заключного слова свого представника після припинення дебатів перед голосуванням;

2) об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в міській раді чи опозиції;

3) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Жодна депутатська група та фракція не має права виступати від імені міської ради чи територіальної громади.

Стаття 115.

Депутати  і  депутатські  фракції  можуть  вільно співробітничати  між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не  підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

Розділ IХ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 116.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної  громади Тростянецької міської ради. Міський голова обирається  територіальною громадою на  основі  загального,  рівного,  прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, визначений Конституцією України, в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 117.

Міський  голова очолює міську раду, виконавчий комітет міської ради, головує на їх засіданнях.

Стаття 118.

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в  тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною  (крім викладацької,  наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю.

Стаття 119.

Повноваження   міського  голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його  обрання  і  закінчуються  в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону  особи,  крім  випадків  дострокового припинення   його  повноважень.  У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання   ним своїх повноважень (в зв’язку із відпусткою, відрядженням, тимчасовою втратою працездатності), повноваження  міського голови   здійснює   секретар   міської ради. У  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови, секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження  з  моменту дострокового   припинення   повноважень   міського  голови  і  до  моменту  вступу  на  посаду  новообраного міського  голови  відповідно до закону.

Повноваження міського голови можуть бути  припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в України».

Стаття 120.

Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” з особливостями, передбаченими частинами шостою – десятою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Стаття 121.

У разі  дострокового  припинення  повноважень міського  голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.

Стаття 122.

Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів  виконавчої  влади  на  території міста,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує  в  межах,  визначених    Законом України «Про місцеве самоврядування в України»,   роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить  на  розгляд  міської ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

5) вносить  на  розгляд  міської ради  пропозиції  про  кількісний  і персональний склад виконавчого комітету міської  ради;

6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і чисельності виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює  керівництво  апаратом  міської ради  та  її  виконавчого комітету;
8) скликає  сесії міської ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;

9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  міської радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;

10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності  територіальної  громади,  крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
15)  є  розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за  призначенням,  визначеним  міської радою;

16) представляє об’єднану територіальну громаду,  Тросянецьку міську раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження міської ради та  її органів;

18) укладає від імені  територіальної  громади, міської  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження міської ради;

19) веде особистий прийом громадян;

20) забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

22) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  міської ради  або не віднесені міської радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

24) здійснює інші повноваження визначені чинними законодавством України.

Стаття 123.

Міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
При здійсненні наданих  повноважень   міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Тростянець, відповідальним – перед міською радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  –  також  підконтрольним   відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 124.

Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

Стаття 125.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів міської ради міський  голова зобов’язаний   прозвітувати  перед міської  радою  про  роботу  виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.

Розділ IХ. СЕКРЕТАР  МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 126.

Секретар  міської ради обирається за пропозицією міського  голови  міською радою  з числа її депутатів та працює в міській раді на постійній основі.
Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради згідно з абзацом 2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.
Стаття 127.

Секретар   міської  ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в  тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною  (крім викладацької,  наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю.

Стаття 128.

Секретар  міської ради:

1)  у  випадку, передбаченому статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  здійснює  повноваження  міського голови;

2) скликає  сесії  міської ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3) веде  засідання  міської ради  та  підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  міської ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7)   сприяє   депутатам   міської ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує  за  дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення  заходів,  пов’язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування  офіційних  документів,   пов’язаних   з   місцевим самоврядуванням  відповідної  територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10)  вирішує  за  дорученням  міського голови або міської  ради інші питання,  пов’язані з  діяльністю міської ради та її органів.

Стаття 129

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припиненими за рішенням міської ради. Рішення про припинення повноважень секретаря ради приймається таємним голосуванням.

Розділ Х. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 130.

Виконавчим органом  міської ради є виконавчий комітет Тростянецької міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення  повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої   повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 131.

Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається міською  радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується  міською радою  за пропозицією міського голови.

Очолює  виконавчий  комітет  міської ради міський голова.

Стаття 132.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.

Стаття 133.

До складу виконавчого комітету за посадою входить  секретар міської  ради.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть  входити  депутати міської  ради, крім секретаря ради.

Стаття 134.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

Стаття 135.

Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.

Стаття 136.

Особи,  які входять до складу виконавчого  комітету міської ради,  крім тих,  хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час  засідань  виконавчого  комітету,  а  також   для   здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього  заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків  члена  виконавчого   комітету,   за   рахунок   коштів  місцевого бюджету.

Стаття 137.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для міського голови.

Стаття 138.

Виконавчий  комітет  міської ради  є  підзвітним  і підконтрольним міській раді,  що його утворила,  а з питань  здійснення  ним  повноважень органів виконавчої  влади  –  також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
Регламент виконавчого комітету затверджується на його засіданні.

Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на основі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Розділ ХІ.  АПАРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

Стаття 139.

Міська рада в межах затверджених нею структури і чисельності може створювати відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

Відділи та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові.

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.

Стаття 140.

Апарат міської ради – виконавчий орган ради, який складається з відділів, посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності ради, його структурних підрозділів і депутатів.

Співробітники апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені ради чи її виконавчого комітету не приймають, а лише забезпечують розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання.

Прийняття на роботу та звільнення посадових осіб апарату міської ради, окрім секретаря ради, заступників міського голови, старост та секретаря (керуючого справами) виконавчого комітету, здійснює міський голова у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Секретар міської ради, заступники міського голови, секретар (керуючий справами) виконавчого комітету приймається на роботу і звільняється на підставі рішення сесії міської ради у встновленому Законом порядку.

Стаття 141.

Діяльність виконавчого апарату ради регулюється Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, а також відповідним положенням про виконавчий апарат, затвердженим міською радою.

Розділ ХІІ.  КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  МІСЬКОЇ РАДИ.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 142.

Відносини міської ради з підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності відповідному органу місцевого самоврядування.

Відносини міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у  комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законами.

Стаття 143.

Керівники підприємств, установ, організацій будь – якої форми власності, інші посадові особи несуть відповідальність згідно з діючим законодавством за надання міській раді та її органам недостовірної інформації, або за навмисне приховування інформації або невиконання рішень міської ради.

Стаття 144.

Депутат  міської ради  має право порушувати в міській раді та її органах питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених    до    компетенції   міської   ради,   діяльності розташованих на території міста підприємств,  установ  і  організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради,  також за дорученням міської ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень міської ради.

Стаття 145.

Депутат  міської   ради  має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася,  а також  органам,  яким вони підпорядковані,  порушувати питання про притягнення  до  відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. У разі виявлення порушень  законодавства  України  депутат міської  ради звертається з цього приводу до  відповідних  органів державної влади. Про  результати  перевірки  та пропозиції щодо них депутат міської ради доповідає міській раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

Стаття 146.

Депутат  міської  ради  за  дорученням міської ради бере участь у депутатських перевірках з питань,  які належать до  відання  міської ради, здійсненні контролю за виконанням рішень міської ради.

Стаття 147.

Рішення міської ради, що знаходяться на контролі, знімаються з контролю сесією міської ради чи міським головою. На  пленарних засіданнях чергових сесій міської ради особи, відповідальні за виконання рішень, доповідають про хід виконання рішень, прийнятих на попередніх сесіях міської  ради.

Стаття 148.

Дострокове припинення повноважень міської ради відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Стаття 149.

Регламент затверджується не пізніш як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради, набуває чинності з моменту його затвердження і діє до прийняття нового Регламенту радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень міської ради 8 скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Регламенту. Рішення про зміни та доповнення до Регламенту приймається у такому ж порядку, як і щодо його затвердження.

Стаття 150.

У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту за пропозицією постійних комісій ради, міського голови, секретаря ради, депутатів міської ради чи працівників відділу правового забезпечення апарату міської ради. До прийняття рішення сесії про внесення змін та доповнень до Регламенту діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

Стаття 151.

Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики  міської ради.

Секретар міської ради                                          Наталія КОВАЛЬОВА     

ukUK
Перейти до вмісту