Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради

Положення

про відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Тростянецької міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, секретарю міської ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської ОТГ.

1.5. Положення про Відділ затверджується рішенням міської ради.

1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу;  спеціаліст I категорії (з питань інформаційних технологій та комп’ютерно-технічного забезпечення).

1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом, або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодовування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

1.9. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 

  1. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. До основних завдань Відділу віднесено:

2.1.1. Розробка профільних Програм інформатизації, автоматизації структурних підрозділів Тростянецької міської ради, розвитку цифрового суспільства та телекомунікації громади.

2.1.2. Організація запровадження сучасних інформаційних технологій, систематизації та аналізу інформації, здійснення в установленому порядку обміну інформацією між структурними підрозділами Тростянецької міської ради, з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

2.1.3. Координація роботи структурних підрозділів Тростянецької міської ради щодо систематичного і оперативного оприлюднення інформації, що належить Тростянецькій міській раді в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Тростянецької міської ради, інших сторінках міської ради.

2.1.4. Організація забезпечення належної експлуатації, обслуговування та своєчасного ремонту комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв, локальних мереж, їх модернізація, здійснення профілактичних заходів.

2.2. Відповідно до завдань Відділ виконує наступні функції:

2.2.1. Готує проєкти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інші документи з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.2.2. Координує придбання та введення в експлуатацію комп’ютерної техніки, комп’ютерних програм, мереж, систем, їх супровід в процесі експлуатації.

2.2.3. Погоджує будь-які рішення, укладення договорів щодо придбання комп’ютерної техніки, комп’ютерних програм, мереж, систем, на надання послуг у сфері інформаційних технологій структурними підрозділами  Тростянецької міської ради.

2.2.4. Погоджує переміщення комп’ютерної техніки між робочими місцями працівників апарату міської ради та координує переміщення комп’ютерної техніки між робочими місцями працівників структурних підрозділів Тростянецької міської ради.

2.2.5. Вносить пропозиції міському голові та керівникам структурних підрозділів Тростянецької міської ради щодо впровадження сучасних інформаційних технологій.

2.2.6. Організовує надання доступу до мережі Інтернет для міської ради.

2.2.7. Здійснює підключення робочих станцій до локальної мережі міської ради та забезпечує її функціонування.

2.2.8. Організовує впровадження та супровід систем електронного документообігу міської ради.

2.2.9. Здійснює функції оперативного керування електронною системою голосування під час проведення сесій Тростянецької  міської ради.

2.2.10. Забезпечення безперервної і належної роботи системи електронного голосування «Голос» для поіменного голосування депутатів.

2.2.11. Координує роботу із забезпечення технічного та інформаційного супроводу офіційного веб-сайту міської ради та інших веб-порталів, що знаходяться на її балансі.

2.2.12. Організовує в межах повноважень проведення заходів щодо технічного захисту комп’ютерних систем і мереж від витоків інформації і несанкціонованого доступу.

2.2.13. Вживає заходів щодо захисту інформаційної мережі міської ради від комп’ютерних вірусів та своєчасного поновлення антивірусних баз.

2.2.14. Організовує створення оперативного запасу витратних матеріалів, запасних блоків і вузлів для забезпечення постійної роботи комп’ютерної техніки.

2.2.15. Координує укладення договорів з постачальниками комп’ютерної техніки та сервісними центрами.

2.2.16. Розробляє інструкції по роботі з комп’ютерною технікою та впровадженим програмним забезпеченням.

2.2.17. Надає пропозиції та рекомендації керівникам підрозділів щодо оптимального використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

2.2.18. У разі необхідності, організовує та проводить навчання працівників структурних підрозділів міської ради роботі з комп’ютерною оргтехнікою, програмним забезпеченням, інформаційними технологіями.

2.2.19. Організовує технічний супровід офіційних заходів в Тростянецькій міський раді.

2.2.20. Надає пропозиції щодо створення єдиної інформаційно-технічної системи взаємодії користувачів.

 2.2.21. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційних систем тощо.

2.2.22. Здійснює інші повноваження, що випливають в процесі діяльності у межах визначених цим Положенням та чинним законодавством України.

2.3. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, за дорученнями керівництва міської ради.

 

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів  міської ради,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Ініціювати та скликати в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

3.1.4. Брати участь у засіданнях  сесій міської ради, виконавчого комітету, інших колегіальних органів, постійних комісій міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах утворених міським головою, міською радою та її виконавчими органами, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.1.5. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

3.1.6.Вносити  міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи  з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.7. Перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання  вимог до експлуатації комп’ютерної та оргтехніки, мереж, інформаційних систем, тощо.

3.1.8. Має право безперешкодного доступу до всієї техніки та систем структурних підрозділів міської ради.

3.1.9. Мати інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради.

 

  1. КЕРІВНИЦТВО  ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади  розпорядженням міського голови з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

4.2. Начальник Відділу: 

-  очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю;

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу;

-  представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями; 

- несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни; 

- організовує та контролює виконання Відділом Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень міського голови, рішень Тростянецької міської ради і  її виконавчого комітету;

- планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи Відділу;

- звітує про проведену роботу Відділом в порядку, визначеному законодавством України.

4.3. У разі відсутності начальника Відділу (лікарняний, відпустка тощо) його обов’язки виконує інша особа, визначена розпорядженням міського голови.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 

5.2.    За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец