Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю апарату Тростянецької міської ради

Положення

про відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю  апарату Тростянецької міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю  апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Тростянецької міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, секретарю міської ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської ОТГ.

1.5. Положення про Відділ затверджується рішенням міської ради.

1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу;  начальник відділу; спеціаліст I категорії  (із інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю).

1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом, або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодовування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

1.9. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 

  1. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. До основних завдань Відділу віднесено:

2.1.1. Сприяння реалізації на території громади державної внутрішньої політики та самоврядування.

2.1.2. Здійснення аналізу і прогнозування суспільно-політичних  процесів та внесення відповідних пропозицій з цих питань, сприяння впровадженню у сферу громадських  відносин принципів духовності, патріотизму, захисту молоді та здорового способу життя.

2.1.3. Сприяння структурним підрозділам міської ради  в забезпеченні взаємодії з міськими організаціями та громадськими об’єднаннями.

2.1.4. Моніторинг громадської думки  з конкретних проблем державної політики  та самоврядування, своєчасне інформування  органів державної влади та місцевого самоврядування  про нагальні проблеми, виявлені під час моніторингу, внесення пропозицій щодо своєчасного коригування соціально-економічної політики на території громади.

2.1.5. Організація та здійснення заходів щодо розвитку  інформаційного простору та інформаційної інфраструктури у громаді, а також інформаційного  забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, міського голови.

2.1.6. Взаємодія на території громади з усіма ЗМІ незалежно від їх форм власності та з метою сприяння підвищенню ролі та авторитету органів  державної влади та місцевого самоврядування у процесі розбудови України, реформування її економіки та відродження духовності, формування позитивної громадської думки щодо роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.1.7. Забезпечення зворотного зв’язку через ЗМІ та мережу Інтернет з населенням громади. Залучення населення до участі  у громадських слуханнях, громадських обговореннях, референдумах, виборах, тощо.

2.1.8. Формування банку інформації з економічних, соціальних, культурних та інших проблем громади.

2.1.9. Формування банку даних фото- та відеосітки з питань діяльності  структурних підрозділів міської ради.

2.1.1.10. Сприяє реалізації державної інформаційної політики з метою забезпечення доступу громадян до інформації та задоволення потреб населення.

2.2. Відповідно до завдань Відділ виконує наступні функції:

2.2.1. Готує проєкти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інші документи з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.2.2.  Визначає тематику і бере участь  в організації  соціологічних, соціально-психологічних та інших досліджень щодо проблем та перспектив розвитку територіальної громади, вивчає та узагальнює громадську думку  населення стосовно актуальних питань  громадського життя, здійснює прогноз  щодо можливих наслідків прийняття соціальних, економічних та політичних рішень та вносить відповідні пропозиції.

2.2.3. Аналізує діяльність міських організацій політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань, здійснює взаємодію з ними міського голови та керівників структурних підрозділів міської ради.

2.2.4. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час надання консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень органами місцевого самоврядування.

2.2.5. Контролює додержання норм чинного законодавства громадськими об’єднаннями, міськими організаціями  політичних партій під час проведення санкціонованих масових акцій, зборів, громадян, мітингів, демонстрацій та координує роботу в ходів підготовки та проведення цих заходів.

2.2.6. Спільно з відповідними структурними підрозділами міської ради бере участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення загальнодержавних і міських свят.

2.2.7. Спільно з відповідними виконавчими органами міської ради в рамках діючого законодавства бере участь, за основними напрямами своєї діяльності, у заходах щодо проведенні в громаді виборів та референдумів.

2.2.8. Бере участь у розроблені відповідних розділів проектів  бюджету та програм соціально-економічного розвитку громади.

2.2.9.  Надає  структурним підрозділам міської ради організаційно-методичну допомогу у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики у громаді.

2.2.10. Аналізує оприлюднені в ЗМІ матеріали з метою виявлення їх пропозицій, тенденцій щодо висвітлення питань, пов’язаних із діяльністю державних органів влади та органів місцевого самоврядування, готує у разі необхідності спільно з іншими структурними підрозділами міської ради відповідні роз’яснення або спростування.

2.2.11. Розробляє та впроваджує місцеві інформацій програми розвитку  інформаційної інфраструктури у громаді.

2.2.12. Забезпечує гласність, відкритість та оперативне оприлюднення інформації про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, міського голови.

2.2.13. Готує для ЗМІ  повідомлення, прес-релізи, заяви інші інформаційні матеріали про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, міського голови.

2.2.14. Інформує населення через ЗМІ про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, міського голови.

2.2.15. Бере участь у підготовці та проведенні заходів за напрямом роботи, залучає структурні підрозділи міської ради до підготовки інформаційних матеріалів для ЗМІ.

2.2.16. Вивчає та узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування та ЗМІ в громаді.

2.2.17. Забезпечує проведення прес-конференцій, «круглих столів», громадських слухань, громадських обговорень, консультацій та інших публічних  заходів за участю міського голови, керівників структурних  підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій.

2.2.18. Організовує виступи посадових осіб міської ради у ЗМІ.

2.2.19. Здійснює співпрацю із журналістами ЗМІ всіх районів.

2.2.20.  Повідомляє ЗМІ та організовує участь журналістів у сесіях міської ради, нарадах, зустрічах, робочих поїздках міського голови, посадових осіб та керівників структурних підрозділів міської ради.

2.2.21. Надає друкованим та електронним ЗМІ організаційно-методичну, консультативну та інформаційну допомогу.

2.2.22. Забезпечує контакти із відповідними підрозділами інших органів державної влади щодо обміну інформаційними матеріалами.

2.2.23. Вносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу.

2.2.24. Забезпечує ведення акаунтів Тростянецької міської ради у соціальних мережах.

2.2.25 Забезпечує аналіз та відповідне реагування на опубліковану інформацію стосовно діяльності Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, міського голови.

2.2.26. Бере участь у розробці видання «Офіційний вісник Тростянецької міської ради».

2.2.27. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.2.28.  Готує публічні виступи, інформаційні матеріали, презентації для міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

2.2.29. Готує публічні виступи, інформаційні матеріали, презентації для звітування міського голови перед громадськістю та ЗМІ.

2.2.30. Здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності:

- Дитячої дорадчої ради при Тростянецькому міському голові;

- Громадської ради при виконавчому комітеті Тростянецької міської ради.

2.2.31.  Здійснює інші повноваження, що випливають в процесі діяльності у межах  визначених цим Положенням та чинним законодавством.

2.3. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, за дорученнями керівництва міської ради.

 

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів  міської ради,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Ініціювати та скликати в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

3.1.4. Брати участь у засіданнях  сесій міської ради, виконавчого комітету, інших колегіальних органів, постійних комісій міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах утворених міським головою, міською радою та її виконавчими органами, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.1.5. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

3.1.6.Вносити  міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи  з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.7. Перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання  вимог до експлуатації комп’ютерної та оргтехніки, мереж, інформаційних систем, тощо.

3.1.8. Має право безперешкодного доступу до всієї техніки та систем структурних підрозділів міської ради.

3.1.9. Має інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради.

 

  1. КЕРІВНИЦТВО  ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади  розпорядженням міського голови з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

4.2. Начальник Відділу: 

-  очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю;

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу;

-  представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями; 

- несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни; 

- організовує та контролює виконання Відділом Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень міського голови, рішень Тростянецької міської ради і  її виконавчого комітету;

- планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи Відділу;

- звітує про проведену роботу Відділом в порядку, визначеному законодавством України.

4.3. У разі відсутності начальника Відділу (лікарняний, відпустка тощо) його обов’язки виконує інша особа, визначена розпорядженням міського голови.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 

5.2.    За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец