Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про Центр надання адміністративних послуг

Положення про Центр надання адміністративних послуг Тростянецької міської ради


1. Центр надання адміністративних послуг Тростянецької міської ради (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Тростянецької міської ради.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається Тростянецькою міською радою. Центр підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центрКонституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Про адміністративні послуги»,«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України,іншими нормативними актами органів державної влади і місцевого самоврядування, ДСТУ ІSО 9001:2009 та цим Положенням.
4. Основними завданнями центру є:
4.1.1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
4.1.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
4.1.3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
4.2. Діяльність центру здійснюється на принципах:
4.2.1. Верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
4.2.2.Стабільності;
4.2.3. Рівності перед законом;
4.2.4. Відкритості та прозорості;
4.2.5. Оперативності та своєчасності;
4.2.6. Доступності інформації про надання адміністративних послуг;
4.2.7. Захищеності персональних даних;
4.2.8.Раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
4.2.9. Неупередженості та справедливості;
4.2.10. Доступності та зручності для суб’єктів звернень.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, затверджуються на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається на засіданні виконавчого комітету міської ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі за рішенням міської ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, розгляд яких віднесено до повноважень Тростянецької міської ради.
7. Центр має право:
- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на центр завдань;
- скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;
- залучати спеціалістів інших відділів міської ради для вирішення питань, віднесених до компетенції центру;
- вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством;
- відмовляти в прийнятті та реєстрації неповного пакету документів;
- вносити пропозиції міському голові, заступникам міського голови, керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради, щодо вдосконалення надання адміністративних послуг;
- інформувати міського голову та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати від суб’єктів надання адміністративних послуг вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;
- порушувати клопотання перед міським головою щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центу.
- мати інші права в межах чинного законодавства України.

Цент виконує функції:
- готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, а також проекти розпоряджень міського голови з питань, які відносяться до компетенції відділу;
- організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги»;
- розглядає звернення громадян, об’єднань, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- інформує про роботу центру на апаратних нарадах, на офіційному веб-сайті та в ЗМІ;
- представляє інтереси міської ради у відносинах з державними, виконавчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установам, організаціями всіх форм власності в межах повноважень центру;

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Тростянецької міської ради, яка організовує прозору процедуру надання адміністративних послу, шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається міською радою.
10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
11. Основними завданнями адміністратора є:
11.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
11.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
11.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
11.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
11.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
11.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
11.7. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
11.8. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень передбачених законом.

12. Адміністратор має право:
12.1. Безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
12.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
12.3. Інформувати начальника відділута суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
12.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
12.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13. Центр надання адміністративних послуг апарату Тростянецької міської ради очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства України.
14. Начальник, відповідно до покладених завдань на центр:
14.1. Здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
14.2. Організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
14.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
14.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
14.5. Сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу, що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
14.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
14.7. Може здійснювати функції адміністратора;
14.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
16. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.
Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менше як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не менше одного дня на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20 години.
Прийом суб’єктів звернень у центрі встановлюється відповідно до режиму роботи центру (додаток 1).
Режим роботи центру визначений Правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Тростянецької міської ради.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Секретар ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец