Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва апарату Тростянецької міської ради

Положення про відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва апарату Тростянецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань регіонального розвитку, проектної діяльності, міжнародного співробітництва, містобудування, архітектури та державно-архітектурно-будівельного контролю. 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної державної адміністрації, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.5. Положення про Відділ затверджується рішенням міської ради. 1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу, спеціаліст І категорії (з управління проектами та міжнародної діяльності), спеціаліст І категорії (з управління проектами, міжнародної діяльності та по роботі з проектами ДФРР). 1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом, або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою. 1.9. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

2. МЕТА, ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є залучення додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем у межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України; реалізація зовнішньої політики та міжнародного співробітництва населених пунктів ради. 2.2. Основними завданням Відділу є здійснення діяльності, пов’язаної із залученням додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем, реалізація політики у сфері співробітництва населених пунктів ради із іноземними містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 3.1. 1. Координує діяльність по розробці, написанню проектів для участі в конкурсах, грантових програмах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами. 3.1.2. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міської ради, комунальним підприємствам, а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги. 3.1.3. Здійснює контроль по реалізації таких проектів. 3.1.4. Забезпечує реалізацію партнерських проектів та програм. 3.1.5. Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін. 3.1.6. Представляє, в межах наданих йому повноважень, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови у відносинах з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, а також з міжнародними організаціями та фондами. 3.1.7. Підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах. 3.1.8. Аналізує практику поточних міжнародних зв'язків міської ради та її виконавчих органів, розробляє плани розвитку міжнародних зв'язків, а також вносить їх, зі своїми рекомендаціями по удосконаленню, на розгляд міського голови. 3.1.9. Координує, в межах своїх повноважень, міжнародні (міжрегіональні) зв'язки, діяльність виконавчих органів міської ради у сфері зовнішніх зносин. 3.1.10 Здійснює, за дорученням ради та міського голови, роботу з підготовки проектів угод, договорів, меморандумів і протоколів про наміри з питань зовнішніх зносин міської ради. 3.1.11. Забезпечує підготовку офіційних візитів міського голови та працівників виконавчих органів міської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов'язаних із візитами та узгодження програм перебування. 3.1.12. Готує матеріали зпитань, що стосуються міжнародного співробітництва міста, до засідань робочих груп експертів, делегацій міста, що відряджаються за кордон. 3.1.13. Забезпечує підготовку та проведення міжнародних семінарів, конференцій, тощо. 3.1.14. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування. 3.1.15. Готує репрезентативні інформаційно-довідкові матеріали про Тростянецьку міську раду та її можливості, здійснює їх переклад і розповсюдження серед потенційних іноземних партнерів. 3.1.16. Забезпечує офіційне листування, підтримання на належному рівні інформаційних, ділових контактів між міською радою та її іноземними партнерами в Україні і за кордоном. 3.1.17. Здійснює переклад та аналізує інформацію, що надходить міському голові іноземними мовами. 3.1.19. Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань співфінансування проектів та програм і міжнародних зв'язків. 3.1.20. Забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем громади. 3.1.21. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право: 4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції. 4.1.2. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 4.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 4.1.4. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань. 4.1.5. Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції. 4.1.6. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування. 4.1.7. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу. 4.1.8. Взаємодіяти в межах своїх повноважень з установами іноземних держав та міжнародними організаціями. 4.1.9. Приймати участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, нарад та інших заходів з питань міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку міста, розвитку туристичної галузі та інвестиційних проектів. 4.1.10. Мати інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, в порядку передбаченим чинним законодавством України. 4.2. Начальник Відділу: 4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. 4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями. 4.2.4. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського голови, рішень Тростянецької міської та її виконавчого комітету. 4.2.5. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови. 4.2.6. Видає в межах своєї компетенції доручення та контролює їх виконання. 4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку. 4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.9. Начальник відділу несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань та функцій відділу передбачених Положенням про відділ. 4.2.10. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою та інших нормативних актів. 4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец