Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
ПОЛОЖЕННЯ про відділ житлово-комунального господарства, будівництва благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про відділ житлово-комунального господарства, будівництва благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою, транспорту та зв’язку. 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агентства земельних ресурсів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.5. Положення про Відділ затверджується міською радою. 1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу, головний спеціаліст (з питань енергетичного менеджменту), спеціаліст І категорії (з питань благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та озеленення), спеціаліст 1 категорії (з питань благоустрою, транспорту та зв’язку) спеціаліст 1 категорії (з питань будівництва та реконструкції). 1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом, або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, стаціонарними засобами зв’язку, оргтехнікою, відшкодовує витрати, пов’язані з використанням транспортних засобів при виконанні службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актам, довідковими матеріалами, посібниками та літературою тощо. 1.9. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями та функціями Відділу у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту є: 2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, та благоустрою на території об’єднаної територіальної громади. 2.1.2. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, ритуальними, готельними та іншими послугами. 2.1.3. У межах своєї компетенції здійснює координацію роботи підприємств житлово-комунального господарства. 2.1.4. Внесення пропозицій до планів, програм економічного та соціального розвитку населених пунктів ради, місцевих програм. 2.1.5. Підготовка інформаційних матеріалів, проектів розпоряджень та рішень для розгляду на засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради в межах компетенції Відділу. 2.1.5. Організація та забезпечення виконання місцевих, регіональних, загальнодержавних програм у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою, транспорту та зв’язку. 2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою. 2.1.7. Проведення моніторингу енергоефективності на об’єктах комунальної власності громади, житлового та нежитлового фонду. 2.1.8. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері житлово-комунального господарства будівництва, благоустрою, транспорту, зв’язку та енергоефективності. 2.1.9. Сприяння розбудові системи енергетичного менеджменту у громаді, контроль за її функціонуванням. 2.1.10. Організація проведення роз’яснювальної роботи щодо економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження та енергетичної ефективності, залучення громадськості до вирішення проблем у цій сфері. 2.1.11. Підготовка та надання інформаційних та аналітичних матеріалів для подання міському голові. 2.1.12. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень, скарг, листів громадян, установ, організацій та підприємств. 2.1.13. Наданя пропозицій щодо розробки схеми санітарного очищення. 2.1.14. Здійснення контролю за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою об’єднаної територіальної громади. 2.1.15. Здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та об’єктами соціально-культурної сфери громади. 2.1.16. Проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення громади енергоресурсами та прогнозування їх потреби. 2.1.17. Розроблення та внесення пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів з фінансування та розвитку енергоефективності, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 2.1.18. Приймає участь у розробці проектів програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, а також в межах покладених завдань та функцій, контроль за їх реалізацією, визначення пріоритетних напрямків розвитку енергозбереження. 2.2.19. Готує пропозиції, практичні рекомендації щодо розроблення програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій та їх реалізація на території об’єднаної територіальної громади. 2.2.20. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту відповідно до законодавства України.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право: 3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, установами і організаціями законодавства питань з житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою транспорту та зв’язку. 3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань. 3.1.3. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою. 3.1.4. Скликати та проводити наради та семінари з питань, що належать до компетенції Відділу. 3.1.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції. 3.1.6. Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції. 3.1.8. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції Відділу. 3.1.9. Мати інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 4.2. Начальник Відділу: 4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. 4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями. 4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни. 4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського голови, рішень Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету, інших нормативних актів. 4.2.6. Планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міському голові. 4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку. 4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.9. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та чинним законодавством України. 4.2.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених Положенням, посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец