Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відділ освіти Тростянецької міської ради

Затверджено

рішенням №194 від 31.07.2007 року

Тростянецької міської ради


Положення

про відділ освіти Тростянецької міської ради

(зі змінами відповідно до рішення міської ради №241 від 17.08.2007 року)


Розділ 1.

Статус та загальні задачі Відділу

1.1. Відділ освіти виконкому Тростянецької міської ради (далі – Відділ) має статус структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради.

1.2. Відділ здійснює повноваження, які встановлені чинним законодавством для виконавчих органів міської ради, у галузі освіти і науки в межах та у спосіб, визначених цим Положенням.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, діє самостійно у межах, визначених цим Положенням.

1.4. Діяльність відділу фінансується за рахунок коштів міського бюджету.


Розділ 2.

Утворення, ліквідація, реорганізація, підпорядкованість та підконтрольність Відділу

2.1. Відділ утворюється, ліквідується та реорганізується міською радою за пропозицією міського голови.

2.2. Відділ є підпорядкованим міському голові та виконавчому комітету міської ради. За розпорядженням міського голови відділ перебуває в оперативній підпорядкованості відповідного заступника міського голови.

2.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади (делегованих повноважень) також є підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.


Розділ 3.

Структура і штатний розпис Відділу

3.1. Структура відділу затверджуються сесією міської ради.

3.2. Штатний розпис відділу затверджуються виконкомом ради у межах загальної чисельності апарату виконавчих органів міської ради, витрат на їх утримання, що затверджуються міською радою в установленому порядку.

3.3. Начальник Відділу призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, є підпорядкованим міському голові та в оперативному порядку – відповідному заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

- планує роботу Відділу, здійснює контроль за виконанням планів;

- призначає на посаду та звільняє з посади керівників комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до чинного законодавства;

- погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу;

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників і педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;

- подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності фонду оплати праці спеціалістів Відділу;

- контролює раціональність використання коштів, які виділяються на утримання Відділу;

- сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання;

- організовує виконання та контроль за виконанням розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, а також органів, яким є підконтрольним Відділ відповідно до чинного законодавства;

- розглядає рекомендації постійних комісій міської ради, повідомляє їх про результати розгляду та вжиті заходи.


Розділ 4.

Повноваження Відділу

4.1. Здійснення управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста.

4.1.1. Підконтрольними суб’єктами Відділу є вищі навчальні заклади, ліцеї, коледжі, спеціалізовані школи, гімназії, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади, які розташовані на території міста, незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності.

Відділ:

4.1.2.Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

4.1.3.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

4.1.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

4.1.5. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

4.1.6. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

4.1.7. Готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

4.1.8. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо створення, ліквідації, реорганізації підпорядкованих навчальних закладів.

4.1.9. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

4.1.10. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови складання державної підсумкової атестації екстерном.

4.1.11. Вносить пропозиції до міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

4.1.12. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

4.1.13. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

4.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті

Відділ:

4.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.2.2. Забезпечує реалізацію у місті державної політики в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

4.2.3. Здійснює аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян.

4.2.4. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

4.2.5. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

4.2.6. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

4.2.7. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

4.2.8. Затверджує статути навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та погодження приватної форми власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

4.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Відділ:

4.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів та установ освіти.

4.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

4.3.3. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

4.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально- методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади.

4.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

4.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Відділ:

4.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та установ освіти.

4.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

4.4.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально- побутових потреб учнів.

4.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Відділ:

4.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів та установ освіти; уведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

4.5.2. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень.

4.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

4.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту

Відділ:

4.6.1. Надає допомогу органам опіки та піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав цієї категорії дітей.

4.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально- педагогічний патронаж.

4.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

4.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

4.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

4.6.6. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

4.6.7. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів.

4.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

4.6.9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і в разі необхідності укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

4.6.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.6.11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.6.12. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.6.13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.6.14. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.6.15. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше одного разу на рік).

4.6.16. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

4.6.17. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

4.7. Відділ має право

4.7.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.7.2. Брати участь у створенні, злитті, приєднанні, поділу, перетворенні та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.7.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.7.4. Вносити у встановленому порядку на розгляд виконавчого комітету міської ради та міського голови пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.7.5. Затверджувати договори на оренду приміщень закладів освіти, які перебувають на балансі відділів освіти районних у місті рад. Контролювати дотримання чинного законодавства щодо орендних відносин у закладах освіти районів.

4.7.6. Створювати при Відділі колегію у складі педагогічних працівників навчальних закладів та установ.

4.7.7. Утворювати міський методичний центр загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого начальником відділу.


Розділ 5.

Співпраця

5.1. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти і науки відповідної обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання ним своїх функцій.

Міський голова                                                Ю.А. Бова

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец