Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
ПОЛОЖЕННЯ про відділ містобудування та архітектури апарату Тростянецької міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про відділ містобудування та архітектури апарату Тростянецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ містобудування та архітектури апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань регіонального розвитку, проектної діяльності, міжнародного співробітництва, містобудування, архітектури та державно-будівельного контролю. 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.5. Положення про Відділ затверджується рішенням міської ради. 1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу, провідний спеціаліст (з питань містобудування та архітектури), спеціаліст І категорії (із ведення, обробки та видачі даних містобудівного кадастру). 1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом, або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодовування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою. 1.9. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. До основних завдань Відділу віднесено: 2.2.1. Забезпечення реалізації засад державної регіональної політики у сфері містобудування та архітектури на території ради. 2.1.2. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку і подання їх на розгляд до ради. 2.1.3. Організація розроблення, забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації. 2.1.4. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території ради, поліпшення їх архітектурного вигляду. 2.1.5. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації. 2.1.6. Організація охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів у межах своїх повноважень. 2.1.7. Підготовка та видача «Будівельних паспортів забудови земельних ділянок». 2.1.8. Підготовка та видача містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва. 2.1.9. Надання пропозицій виконавчому комітету ради щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів ради. 2.1.10. Оформлення паспортів прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 2.2.1. Організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією. 2.2.2. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до виконавчого комітету міської ради пропозиції з цих питань. 2.2.3. Сприяє виконавчому комітету міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень. 2.2.4. Здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної документації місцевому рівні (генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани територій), забудови та іншого використання територій. 2.2.5. Розробляє регіональні правила забудови населених пунктів ради та подає їх до розгляду виконавчого комітету міської ради. 2.2.6. Надає пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, визначених для містобудівних потреб, за межами населеного пункту. 2.2.7. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури. 2.2.8. Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку ради, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує громадське обговорення із зазначених питань. 2.2.9. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надає інші послуги у сфері містобудування та архітектури. 2.2.10. У межах компетенції на підставі проектних рішень містобудівної документації місцевого рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою ради. 2.2.11. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів. 2.2.12. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів. 2.2.13. Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування. 2.2.14. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади. 2.2.15. Бере участь у підготовці звітів голови міської ради для їх розгляду на сесії міської ради. 2.2.16. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові міської ради. 2.2.17. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 2.2.18. Організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території ради, забезпечує з цією метою прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів. 2.2.19. Організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва. 2.2.20. Забезпечує узагальнення даних містобудівних кадастрів на рівні адміністративних районів. 2.2.21. Забезпечує контроль за раціональним використання територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інших питань. 2.2.22. Створює і веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру. 2.2.23. Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право: 3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції. 3.1.2. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 3.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 3.1.4. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань. 3.1.5. Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції. 3.1.6. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу. 3.1.7. Взаємодіяти в межах своїх повноважень з установами іноземних держав та міжнародними організаціями. 3.1.9. Приймати участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, нарад та інших заходів з питань міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку міста, розвитку туристичної галузі та інвестиційних проектів. 3.1.10. Мати інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченим чинним законодавством України. 4.2. Начальник Відділу: 4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. 4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями. 4.2.4. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Тростянецької міської та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 4.2.5. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови. 4.2.6. Видає в межах своєї компетенції доручення та контролює їх виконання. 4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку. 4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.9. Начальник відділу несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань та функцій відділу передбачених Положенням про відділ 4.2.10. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою та інших нормативних актів. 4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец