Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Склад громадської ради

Склад громадської ради при

виконавчому комітеті Тростянецької міської ради

 

 1. Колодка Іван Васильович - голова Профспілки працівників АПК, член громадської ради.

 2. Горошко А.М. – голова Тростянецької районної організації «Союз Чорнобиль», член громадської ради.

 3. Заяц А.М.- голова ГО «Голос Громади Тростянеччини», член громадської ради.

 4. Куц Ю.О. – начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту, член громадської ради.

 5. Гончаренко О.П. - виконавчий директор БФ «Доброта», член громадської ради.

 6. Мірошніченко Р.С. – в.о. редактора районної газети «Новини Тростянеччини».

 7. Москальова В.О. – голова вуличного комітету вул. Виноградна, член громадської ради.

 8. Герасименко М.А. - голова Тростянецької районної організації інвалідів, член громадської ради.

 9. Мисенко В.П. - голова Тростянецької районної організації ветеранів, член громадської ради.

 10. Шелест Л.А. – голова вуличного комітету вул. Герцена, член громадської ради.

 11. Іговська Г.П- голова Г.О. «РОДИННЕ КОЛО ТРОСТЯНЕЧЧИНИ», член громадської ради.

 12. Прасок С.В – редактор обласного щотижневика «Кругли двір», член громадської ради.

 13. Амоірідіс Н.М. - голова вуличного комітету пров. Жовтневий, член громадської ради.

 14. Катриченко М.В. - головний редактор КП ТМР «ТРК «Тростянець», член громадської ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при виконавчому комітеті

Тростянецької міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Тростянецької міської ради (далі – громадська рада) є тимчасовим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом,  утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань що стосуються суспільно-економічного розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод громадян - мешканців міста, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю міста, врахування виконавчим комітетом громадської думки під час здійснення, формування та реалізації питань місцевого значення.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також даним Положенням (далі- Положення).

1.3. Положення про громадську раду розробляється громадською радою, затверджується виконавчим комітетом Тростянецької міської ради.  

       Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

 

 1. Повноваження та основні завдання громадської ради

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод громадян - мешканців горомади, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

-  здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради;

- сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом функцій і повноважень місцевого самоврядування.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує та подає виконавчому комітету пропозиції щодо плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій не передбачених планом;

- подає виконавчому комітету обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких виконавчий комітет проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів рішень з питань суспільно-економічного розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, щодо удосконалення роботи виконавчого комітету;

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності виконавчого комітету та громадську антикорупційну експертизу рішень та проектів рішень виконавчого комітету;

-  здійснює громадський контроль дотримання виконавчим комітетом,

пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його повноваженні, а також дотримання ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

- інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Тростянецької міської ради та в інший прийнятний спосіб;

- організовує публічні заходи для обговорення проектів рішень виконавчого комітету та актуальних питань розвитку громади;

- збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію щодо

      пропозицій громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для мешканців громади;

 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Громадська Рада має право:

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи, тощо);

- залучати до роботи громадської ради працівників органів місцевого

       самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а

також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання круглих

       столів та інші заходи;

         - отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

         - отримувати від виконавчого комітету проекти рішень з питань, що

потребують проведення консультацій з громадськістю;

- члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено виконавчі органи  Тростянецької міської ради.

 

 1. Членство у громадській раді, права та обов’язки членів громадської ради

3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх

       об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, зареєстрованих в установленому порядку і які провадять діяльність на території України (далі інститут громадянського суспільсва).

3.2.Громадська рада утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради у складі голови та членів. Заступник чи заступники за відповідними напрямами роботи, секретар обираються на першому засідання громадської ради  та переобираються  рішенням громадської ради, прийнятим більшістю голосів від її загального складу.

3.3. Кількісний склад громадської ради  становити більше як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

3.4. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж _____ рази підряд);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

- подання членом громадської ради відповідної заяви;

- обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

- смерті члена громадської ради.

Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у  разі:

 • коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації органу.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним протоколом засідання громадської ради  та затверджується рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради.

Рішення про припинення членства у громадській раді приймається на її засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 від кількісного складу громадської ради.

3.5.  Члени громадської ради зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях громадської ради;

- брати участь у роботі постійних комісій громадської ради (у разі їх утворення);

- об’єктивно та неупереджено доводити рішення громадської ради до інституту громадянського суспільства, що делегував його до громадської ради, до громадськості міста та до засобів масової інформації;

- сприяти реалізації рішень громадської ради в органах виконавчої влади та інших державних і недержавних установах.

3.6. Члени громадської ради мають право:

- бути членами постійних комісій громадської ради та бути обраними до керівних органів громадської ради;

- представляти на засіданні громадської ради інтереси інституту громадянського суспільства, що делегував їх, а також громадськості міста;

- за дорученням голови громадської ради або керівника тимчасової комісії представляти інтереси та рішення громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

- бути присутнім на засіданнях інших тимчасових комісій громадської ради з правом дорадчого голосу;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.

 

 1. Голова Громадської ради

4.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом голосування. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.

Голова громадської ради:

 • організовує діяльність громадської ради;
 • організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх

проведення;

 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені громадської ради;
 • представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях виконавчого комітету.

4.2. Голова громадської ради має заступника та секретаря, які обираються з числа членів ради шляхом голосування.

4.3. У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

4.4. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу, його заступники, або інший уповноважений представник виконавчого комітету міської ради;

 1. Організація  роботи Громадської ради

5.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

5.2. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що  проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконавчого комітету.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Тростянецької міської ради.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати

участь інші особи.

5.3. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного

розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом Тростянецької міської ради.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

5.4. Громадська рада інформує виконавчий комітет та громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті   міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу тощо.

5.5 Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Тростянецької міської ради.

5.6. Громадська рада має логотип та бланк із своїм найменуванням.

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец