Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Тростянецької міської ради 7 скликання


У К Р А Ї Н А

Тростянецька міська рада

1 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.11.2017 року

м. Тростянець № 4

Про утворення постійних комісій

Тростянецької міської ради

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання Тростянецької міської ради, здійснення контролю за виконанням рішень Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

1. Визначити перелік постійних комісій Тростянецької міської ради:

1) постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики;

2) постійна комісія з питань комунального майна та господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природного середовища;

3) постійна земельна погоджувальна комісія;

4) постійна комісія з питань освіти, культури та туризму, охорони здоров’я і соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту;

5) постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі.

2. Затвердити Положення про постійні комісії Тростянецької міської ради. Додаток 1.

3. Затвердити склад постійних комісій Тростянецької міської ради та їх голів. Додаток 2.

Міський голова Ю.А. Бова


Додаток 1

до рішення 1 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради

№ 4 від 21 листопада 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Тростянецької міської ради

Це положення визначає порядок діяльності постійних комісій Тростянецької міської ради (далі - міської ради), розроблено та діє разом із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України та Регламентом ради.

Розділ І. Порядок утворення, основні завдання постійних комісій

Стаття 1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання ради, а також для сприяння приведення в життя рішень ради, органів влади вищого рівня, здійснення в межах своїх повноважень контролю за діяльністю державних органів, підприємств, об’єднань, установ, організацій, розташованих на території міста.

Стаття 2 . Перелік постійних комісій їх кількісний і персональний склад затверджується депутатами міської ради. Комісії обираються радою на строк повноважень міської ради. Комісії відповідальні перед радою та їй підзвітні.

Протягом строку повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати наявні і вносити зміни до складу утворених комісій.

Стаття 3. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар міської ради.

Стаття 4. Діяльність постійних комісій координується і спрямовується головою або за його дорученням секретарем міської ради.

Стаття 5. Постійні комісії будують свою роботу на основі Конституції України, діючого законодавства, Регламенту міської ради, рішень ради та цього Положення; гласності у вирішенні питань, широкої ініціативи членів комісій, регулярної звітності перед радою. Вони співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, громадськими об'єднаннями, органами самоорганізації населення. Вивчають та враховують громадську думку.

Розділ ІІ. Перелік постійних комісій міської ради

Стаття 6.

У складі міської ради утворюються та діють такі постійні комісії:

1. Мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики.

2. З питань комунального майна та господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природного середовища.

3. З питань освіти, культури та туризму, охорони здоров’я і соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту

4. З питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі.

5. Земельна погоджувальна комісія.

Розділ III. Функції і повноваження постійних комісій

Стаття 7. Основними функціями постійних комісій є:

1. Попередній розгляд та підготовка питань, що належать до відання міської ради, в першу чергу проекту програми соціально-економічного розвитку, бюджету міста, звітів про їх виконання.

2. Підготовка висновків з питань, внесених на розгляд ради.

3. Розгляд надісланих комісіям від виконкому, підприємств, об’єднань, установ, організацій пропозицій щодо зміни показників програми соціально-економічного розвитку, бюджету міста і внесення пропозицій на затвердження міської ради.

4. Участь у підготовці проектів рішень ради і пропозицій з питань, які належать до відання міської ради.

5. Виявлення додаткових резервів та місцевих ресурсів для поповнення бюджету та поліпшення соціально-економічного розвитку міста, підготовки з цих питань пропозицій і внесення на розгляд ради.

6. Збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції постійних комісій.

7. Залучення громадських об’єднань, органів самоорганізації населення до активного сприяння у виконанні завдань, які стоять перед депутатами.

8. За дорученням голови ради розгляд заяв, звернень, скарг, пропозицій громадян.

Стаття 8. Постійні комісії з питань, що належать до повноважень міської ради, здійснюють контроль за діяльністю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств і організацій, незалежно від форм власності, посадових осіб, по приведенню в життя рішень ради, власних рекомендацій, розгляду депутатських запитів, зауважень і пропозицій, висловлених на сесіях ради.

Стаття 9. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за виконанням програми соціально-економічного розвитку, рішень ради, за законністю та ефективністю витрат з місцевого бюджету делегованих повноважень ради місцевим органам виконавчої влади заслуховувати повідомлення заступників голови, начальників відділів апарату міської ради, керівників підприємств, об’єднань, установ, організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд ради. За пропозицією постійної комісії керівники цих органів і організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на її засідання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

Стаття 10. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання міської ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів), вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії.

Стаття 11. Постійні комісії зобов'язані:

1.Якісно здійснювати попередній розгляд питань, редагування проектів рішень, що належать до їх відання.

2.Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

3.Своєчасно виконувати доручення ради та інформувати про хід їх виконання.

4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян у яких містяться пропозиції щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування.

Розділ IV. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій

Функціональна спрямованість роботи постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі

Стаття 12. Попередньо розглядає внесені місцевими органами виконавчої влади на затвердження місцевий бюджет та звіти про його виконання, вносить свої висновки. Розглядає та погоджує надіслані від галузевих комісій висновки та пропозиції щодо міського бюджету.

Здійснює контроль за виконанням міського бюджету, своєчасним і повним фінансуванням усіх заходів, передбачених програмою, а також питання діяльності підприємств, об’єднань, організацій, установ, розташованих на території міста, щодо фінансування кредитування підвідомчих підприємств і організацій.

Веде роботу по виявленню внутрішньогосподарських резервів виробництва, додаткових надходжень у місцевий бюджет, посиленню режиму економії по витрачанню державних коштів та коштів місцевого бюджету.

У межах своєї компетенції вивчає та вносить конкретні пропозиції щодо зміцнення економіки відповідних підприємств, об’єднань, установ, організацій.

Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку, за залученням іноземних та вітчизняних інвестицій у відповідній галузі народного господарства. Вносить раді відповідні рекомендації.

Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням Програми, рішень ради і зазначених питань, зокрема:

- вносить пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- вносить пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, розробляє положення про ці кошти, розглядає звіти про використання зазначених коштів;

- готує висновки та пропозиції щодо випуску місцевих позик, отримання позик і інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

- готує висновки та пропозиції щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- подає пропозиції про встановлення для підприємств, установ, що організаційно належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частин прибутку, яка підлягає до відрахування до місцевого бюджету.

Вносить пропозиції про створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

Ознайомлення з оприлюдненими проектами регуляторних актів.

Розгляд пропозицій щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду.

Вивчення стану розвитку підприємництва, торгівлі та побуту в місті, підготовка пропозицій щодо його поліпшення.

Функціональна спрямованість роботи постійної комісії з питань комунального майна та господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природного середовища

Стаття 13. Комісія попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом на затвердження - програму соціально-економічного розвитку, звіти про її виконання, розглядає та погоджує надіслані від галузевих комісій висновки та пропозиції щодо програми соціально-економічного розвитку, звіти про її виконання, здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку, а також питання діяльності відділів апарату міської ради, підприємств, об’єднань, організацій, установ, розташованих на підвідомчій території.

Попередньо розглядає проекти програм приватизації, що подаються міській раді на затвердження:

- готує пропозиції щодо відчуження, відповідно до закону, комунального та безхазяйного майна;

- розглядає та вносить пропозиції щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

Вносить пропозиції про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого, в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

Вивчає стан справ на підприємствах організаціях щодо створення нових робочих місць та вносить відповідні пропозиції.

Вивчає стан справ та здійснює контроль:

- за дотриманням санітарного стану джерел водопостачання, роботою промислових підприємств щодо будівництва і утримання в належному стані водоочисних споруд, запобігання забрудненню стічними водами водоймищ і джерел водопостачання, недопущення шкідливих викидів промислових підприємств в атмосферу;

- за використанням зон масового відпочинку їх обладнанням і благоустроєм;

- за роботою пасажирського, вантажного транспорту, підприємств зв’язку;

- за використанням вторинних ресурсів.

Функціональна спрямованість роботи постійної комісії з питань освіти, культури та туризму, охорони здоров’я і соціального захисту населення,

молодіжної політики та спорту

Стаття 14. Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку міста з питань освіти, культури та туризму, охорони здоров’я і соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту.

Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програми, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

- за медичним обслуговуванням населення на підвідомчій території, за поліпшенням роботи медико-санітарних закладів, проведенням санітарно-профілактичних заходів, забезпеченням санітарного стану міста, місць масового відпочинку громадян, комунальних підприємств;

- здійснює контроль за роботою та зміцненням матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, спорту та інших об'єктів соціально-культурного призначення на підвідомчій території, за використанням бюджетних коштів на їх поточне утримання та здійснення капітальних видатків, забезпечення їх обладнанням інвентарем та паливом;

- за ходом підготовки навчальних, дошкільних закладів до навчального року на підвідомчій території;

- за здійсненням у місті молодіжної політики та розвитку спорту на підвідомчій території;

- за охороною та відродженням пам'ятників культури, історичних археологічних, архітектурних і інших, сприяє залученню населення до проведення робіт по їх благоустрою і утриманню;

- попередньо розглядає пропозиції щодо доцільності створення чи ліквідації у місті закладів соціального спрямування, в тому числі будинків-інтернатів для інвалідів, реабілітаційних центрів для ветеранів війни і праці тощо.

Функціональна спрямованість постійної комісії м андатної,

з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики

Стаття 15. Комісія попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян.

Розглядає та вивчає проекти регуляторних актів, що заплановані до розгляду на сесії міської ради.

Готує експертний висновок щодо регуляторного впливу, внесеного проекту регуляторного акту, на відповідність його вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Представляє на пленарному засіданні сесії міської ради експертні висновки щодо відповідності проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони порядку, прав та інтересів громадян їх правового виховання на території ради, розвитку громади.

Аналізує та перевіряє дотримання законності в діяльності органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств і об'єднань всіх форм власності в межах своєї компетенції.

Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства у питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надає міському голові, секретарю ради, депутатам міської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками у відповідності до Регламенту міської ради.

Готує висновки до проектів рішень ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність також з інших питань, що належать до відання комісії.

Розглядає питання, пов’язані з удосконаленням правового регулювання конституційних прав і свобод людини із забезпеченням законності та правопорядку.

У порядку контролю вивчає і розглядає питання про ефективність добровільних народних дружин та інших формувань по охороні громадського порядку.

Перевіряє стан роботи в організації прийому громадян, розгляду їх заяв, скарг, листів.

Розглядає пропозиції депутатів, постійних комісій щодо Регламенту роботи ради і вносить їх на розгляд ради.

Дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання ради щодо застосування положень Регламенту роботи міської ради, розглядає пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту.

Розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень.

Здійснює контроль за своєчасним розглядом керівниками управлінь місцевого самоврядування, підприємств, об'єднань, установ, організацій звернень депутатів міської ради.

Розглядає питання про практику обліку та реалізації державними і громадськими органами, підприємствами, об’єднаннями, установами, організаціями пропозицій і запитів депутатів міської ради, висловлених на сесіях ради; зборах трудових колективів за місцем проживання населення, громадських організаціях.

За дорученням ради готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, а також організовує заслуховування повідомлень депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов’язків, рішень та доручень ради, постійних комісій.

Готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата, або в зв’язку із введенням в дію обвинувального судового вироку щодо депутата.

Розглядає питання, пов’язані з дотриманням кожним депутатом норм етики та моралі.

Розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень міського голови, інших посадових осіб, що обирались, затверджувались, призначались або погоджувались міською радою.

Функціональна спрямованість постійної земельної погоджувальної комісії

Стаття 16. Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку міста та звіти про її виконання з питань землекористування.

Комісія попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних актів, що стосуються питань земельних відносин та плати за землю.

Надає рекомендації, які стосуються надання дозволів на проектування та спорудження об'єктів містобудування, виділення земельних ділянок для цих цілей.

Розглядає питання вилучення, надання в користування та передачу у приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством, погоджує проекти землеустрою.

Надає пропозиції стосовно використання та забудови земельних ділянок на території міста.

Бере участь в підготовці та затвердженні радою міських містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації, вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів.

Здійснює розгляд заяв, листів громадян із земельних питань, готує висновки та подає на розгляд ради.

Розділ V. Організація роботи постійних комісій

Стаття 17. Постійні комісії міської ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи міської ради та цього Положення.

Стаття 18. Основною формою роботи комісій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених комісіями планів, а також рішень міської ради. Засідання комісій можуть проводитись як у день засідання ради, так і в період між пленарними засіданнями.

У разі неможливості прибуття на засідання комісії член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії, апарат міської ради.

Стаття 19. У засіданнях комісії можуть брати участь міський голова та секретар міської ради з правом голосу та депутати, які не входять до складу даної комісії, але зацікавлені у вирішенні того чи іншого питання з правом дорадчого голосу.

Стаття 20. На засідання комісії можуть запрошуватись представники органів виконавчої влади і самоврядування, органів самоорганізації населення, спеціалісти, окремі громадяни, представники преси, радіо, телебачення. Засідання постійних комісій транслюються у он-лайн режимі на офіційному порталі міської ради та на інших веб-ресурсах мережі інтернет.

Постійні комісії можуть проводить виїзні засідання в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях та за місцем розташування об’єктів, що є предметом розгляду (земельні ділянки, об’єкти нерухомості тощо).

Стаття 21. Комісія вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше половини складу комісії. Усі питання в комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії. При рівному розподілі кількості голосів – голос голови комісії є вирішальним.

Стаття 22. Висновки та рекомендації комісії розглядаються сесією міської ради, міським головою або іншими посадовими особами за його дорученням, виконавчими органами ради та посадовими особами, яким вони адресуються.

Стаття 23. Для підготовки запланованих ними питань постійні комісії можуть створювати тимчасові комісії, підготовчі і робочі групи з числа депутатів, спеціалістів, вчених, представників органів влади, громадських організацій.

Стаття 24. Кожна постійна комісія обирає з числа своїх членів заступника голови і секретаря комісії.

Стаття 25 . Керівництво постійними комісіями, організація їх роботи покладається на голів постійних комісій в разі їх відсутності - на заступників чи секретарів.

Стаття 26. Спільне засідання комісій.

1.За дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради чи за рішенням двох або більше постійних комісій, прийнятого на засіданні цих комісій і оформлених документально, проводиться спільне засідання постійних комісій ради.

2. Головує на такому засіданні один із голів постійних комісій, що беруть участь у засіданні, якому доручили головування.

3.Спільне засідання постійних комісій вважається дійсним, якщо в ньому беруть участь представники від задіяних постійних комісій і спільним голосуванням визнають легітимність засідання.

4. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх депутатів.

5.Протокол спільного засідання підписується згідно Регламенту та цього Положення.

Стаття 27. Голова постійної комісії:

1. Розподіляє обов'язки між членами комісії, надсилає їм матеріали і документи, пов’язані з діяльністю комісії.

2. Представляє комісію у відносинах з органами влади, громадськими організаціями, підприємствами, об’єднаннями, установами, організаціями, депутатами ради.

3. Організовує роботу щодо виконання рішень комісії, інформує її членів про хід їх виконання.

4. Доповідає міській раді про роботу комісії, реалізацію державними органами і громадськими організаціями, установами, підприємствами, об’єднаннями її рекомендацій та пропозицій.

5. За дорученням комісії виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях ради.

6. Запрошує для участі в засіданнях комісії представників державних, громадських органів, підприємств, об’єднань, установ, організацій, спеціалістів, учених.

7. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій за взаємним погодженням.

Стаття 28. Заступник голови комісії.

1. Допомагає голові комісії в організації роботи комісії, виконує за дорученням голови окремі його функції, виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

2. Організовує проведення оглядів, рейдів.

3. Аналізує стан реагування відповідних служб на рекомендації постійних комісій.

Стаття 29. Секретар постійної комісії:

1. Готує проекти планів роботи комісії.

2. Оформляє протоколи засідань, веде діловодство комісії, своєчасно надсилає виконавцям висновки та рекомендації комісії, слідкує за своєчасним надходженням від них відповідей, інформацій.

3. Проводить облік роботи, яка виконується членами комісії.

4. Повідомляє членам комісії про дату, час і місце проведення засідань.

5. У разі необхідності запрошує для участі в засіданні комісії представників підприємств, об’єднань, установ, організацій, розташованих на території міста.

6. У разі відсутності на засіданні секретаря комісії, його обов’язки виконує секретар засідання, обраний із числа членів комісії, який підписує протокол даного засідання.

Стаття 30. Члени постійних комісій:

1.Зобов'язані брати участь в діяльності комісії, підготовчих груп, сприяти втіленню в життя її рішень, здійснювати контроль за їх виконанням, виконувати доручення комісії.

2.Користуються ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються комісією, пропонують питання для вивчення і розгляду комісіями, беруть участь в їх підготовці та обговоренні.

3.На час засідання комісії, а також для виконання доручень комісії звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їх середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

4.За дорученням комісії і з власної ініціативи вивчають на місцях питання, які належать до її відання, пропозиції державних, громадських органів, організацій, громадян та повідомляють про свої висновки і пропозиції також виконують інші доручення комісії.

5. Член комісії, пропозиції якого не підтримані комісією, або не згодний з її рішенням, може викласти свою думку під час обговорення даного питання на сесії чи повідомити про неї в письмовій формі голову ради.

Стаття 31. Постійна комісія може заслуховувати на своїх засіданнях інформації депутатів, які входять до складу постійних комісій, про виконання ними обов'язків та доручень комісії.

Стаття 32. Висновки та рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій. Протоколи постійних комісій підписуються головою та секретарем комісії. Протоколи спільних засідань комісії підписуються головами та секретарями відповідних комісій. Протоколи, довідки, інша документація постійних комісій зберігається в загальному відділі апарату міської ради, після закінчення строку повноважень ради матеріали комісій направляються до архівної установи органів архів виконавчої влади.

Розділ VI. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення діяльності постійних комісій міської ради

Стаття 33. Апарат міської ради:

1. Допомагає постійним комісіям у підготовці та складанні планів роботи, їх погодженні з планами роботи інших комісій, в цілому ради.

2. Забезпечує участь комісій у підготовці питань, внесених на розгляд ради.

3. Сприяє комісіям в організаційній роботі по практичному втіленню в життя рішень ради, власних рекомендацій.

4. Надає допомогу постійним комісіям у проведенні перевірок, рейдів, засідань, виїздів.

5. Сприяє своєчасному розгляду рекомендацій комісій в органах виконавчої влади, на підприємствах об’єднаннях, установах, організаціях, розташованих на території міста, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

6.Інформує постійні комісії про стан справ щодо соціально-економічного розвитку міста.

7. Інформує постійні комісії про вирішення органами влади вищого рівня, які належать до відання міської ради, наслідки розгляду ними пропозицій, рекомендацій документів.

8. Організує навчання голів, їх заступників, секретарів та членів комісій, узагальнює і розповсюджує досвід роботи комісій, депутатів.

9. Розглядає в 10-денний строк пропозиції, внесені постійними комісіями.

10. Вносить на розгляд ради питання діяльності постійних комісій, заслуховування їх звітів.

11. У разі необхідності передає в постійні комісії проекти рішень ради для попереднього або додаткового їх розгляду.

12. Забезпечує ведення діловодства та інше матеріально-технічне обслуговування комісій.

Секретар міської ради Н.А. Ковальова


Додаток 2

до рішення 1 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради

№ 4 від 21 листопада 2017 р.

Постійні комісії

Тростянецької міської ради

Постійна земельна погоджувальна комісія у складі:

1. Сорока Дмитро Миколайович – голова комісії;

2. Каруна Наталія Іванівна – член комісії;

3. Бухонський Руслан Миколайович – член комісії;

4. Мазна Любов Василівна – член комісії;

5. Андрющенко Інна Казимирівна - член комісії.

Постійна комісія з питань освіти, культури та туризму, охорони здоров’я і соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту у складі:

1. Кириченко Надія Миколаївна – голова комісії;

2. Шацька Аліна Іллівна – член комісії;

3. Шевлякова Надія Андріївна – член комісії;

4. Деревянченко Антоніна Сергіївна – член комісії;

5. Нужненко Олександр Вікторович – член комісії;

6. Роженко Павло Петрович – член комісії.

Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі у складі:

1. Самодай Юрій Володимирович – голова комісії;

2. Скалига Юрій Олександрович – член комісії;

3. Бова Руслан Юрійович – член комісії;

4. Марченко Олександр Васильович – член комісії;

5. Синявіна Людмила Іванівна – член комісії.

Постійна комісія з питань комунального майна та господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природного середовища у складі:

1. Бондаренко Вадим Вікторович – голова комісії;

2. Дема Олександр Михайлович – член комісії;

3. Євдокимова Наталія Миколаївна – член комісії;

4. Поляковський Віталій Михайлович – член комісії;

Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності та регуляторної політики у складі:

1. Вовк Анатолій Дмитрович – голова комісії;

2. Гайдукович Роман Віталійович – член комісії;

3. Холодова Олена Борисівна – член комісії;

4. Бондаренко Ірина Вікторівна – член комісії;

5. Лампак Лариса Іванівна – член комісії.

Секретар міської ради Н.А. Ковальова

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец