Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ правового забезпечення апарату Тростянецької міської ради

Положення про відділ правового забезпечення апарату Тростянецької міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ правового забезпечення апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Тростянецькій міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, діяльність якого спрямовується та координується заступником міського голови з питань економічного розвитку, бюджету, залучення інвестицій, торгівлі, малого та середнього підприємництва, управління комунальним майном, законності та регулювання земельних відносин. 1.3. У відділі відсутні підрозділи. 1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 1.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу, спеціаліст І категорії( з правових питань та квартирного обліку), спеціаліст І категорії (з правових питань). 1.7. Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються розпорядженням міського голови. 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основною метою Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Тростянецькою міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів Тростянецької міської ради та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами Тростянецької міської ради та їх посадовими особами. 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань та повноважень: 2.2.1. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування. 2.2.2. Перевіряє відповідність законодавству України проекти розпоряджень, рішень, листів, що подаються на підпис та погодження міському голові, погоджує (візує) їх. 2.2.3. Інформує керівництво про необхідність вжиття заходів для внесення змін до рішень, розпоряджень міського голови, виданих міською радою та її виконавчими органами, інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування. 2.2.4. Подає пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу). 2.2.5. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради, а також погоджує (візує) проекти договорів. 2.2.6. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням. 2.2.7. Забезпечує в установленому порядку представництво законних інтересів Тростянецької міської ради та виконавчого комітету в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. 2.2.8. У разі винесення судом рішення про зобов'язання щодо Тростянецької міської ради, органу виконавчого комітету, або посадових осіб вчинити дії або про стягнення коштів забезпечує своєчасне одержання в суді копії завіреної судового рішення, оскарження такого рішення в установленому порядку (за наявності підстав), відстеження стану розгляду в судах апеляційної та касаційної інстанцій, повідомлення відповідних структурних підрозділів про набрання рішенням законної сили невідкладно після надходження таких відомостей з наданням копії, а за потреби — оригіналу судового рішення, оцінювання доказів виконання судового рішення, участь у листуванні з державним виконавцем у межах виконавчого провадження. 2.2.9. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, результати претензійно-позовної роботи, застосування адміністративної та кримінальної відповідальності, та інших заходів впливу, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності відділу, вносить їх на розгляд керівництва. 2.2.10. Інформує керівництво міської ради про необхідність вжиття заходів до скасування або відміни нормативних актів, актів ненормативного характеру (індивідуальних актів), прийнятих з порушенням чинного законодавства. 2.2.11. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо реєстрації актів відповідними органами, якщо ці акти впливають на права, свободи і законні інтереси громадян. 2.2.12 З використанням технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів Тростянецької міської ради інформацію про зміни, які відбулися в чинному законодавстві, готує їх керівникам довідкові матеріали із законодавства, надає посадовим особам та депутатам міської ради консультації з правових питань. 2.2.13. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. 2.2.14. Надає юридичні консультації депутатам, комісіям міської ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними актами. 2.2.15. Сприяє додержанню чинного законодавства у реалізації прав трудового колективу міської ради під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу міської ради з питань законодавства, що стосуються їх повноважень. 2.2.16. Бере участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, комісій міської ради, інших дорадчих та колегіальних органів з розгляду галузевих питань. 2.2.17. Разом зі відділом комунальної власності та земельних відносин апарату міської ради здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України. 2.2.18. Разом зі відділом комунальної власності та земельних відносин апарату міської ради апарату міської ради готує Програму приватизації комунального майна. 2.2.19. Бере участь у засіданнях тендерного комітету з питань, що віднесені до його компетенції. 2.2.20. Покладення на відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається. 2.2.21. Вживає заходи, в межах наданих повноважень, щодо запобігання корупції, а саме: - розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; - вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики, вносить міському голові пропозиції щодо усунення таких ризиків; - надає допомогу в заповненні декларацій особам, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування; - у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інформує в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; - веде облік працівників міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; - взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; - розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності осіб до вчинення корупційних правопорушень; - повідомляє у письмовій формі міському голові, Урядовом уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. 2.2.22. Відділ правового забезпечення з метою організації своєї діяльності: 1) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату Тростянецької міської ради; 2) веде облік актів законодавства України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання; 3) вживає заходів щодо впровадження кращих форм і методів діяльності відділу правового забезпечення, враховуючи рекомендації органів юстиції; 4) методологічно сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності Тростянецької міської ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення міста; 5) бере участь в організації і проведенні семінарів, занять, інших заходів з правових питань з працівниками виконавчих органів Тростянецької міської ради; 6) визначає разом із головою Тростянецької міської ради потребу в юридичних кадрах. 2.2.23. Здійснює інші повноваження, що випливають в процесі його діяльності.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. У межах своєї компетенції Відділ має право: 3.1.1. Контролювати та забезпечувати додержання законності Тростянецькою міською радою та її виконавчими органами, а також підприємствами, установами та організаціями, які належать до комунальної власності ради під час реалізації їх повноважень. 3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 3.1.3. Залучати відповідних спеціалістів виконавчих органів для підготовки проектів актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов'язків. 3.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою. 3.1.5. Скликати наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції. 3.1.6. Здійснювати внутрішній контроль за виконанням завдань, які відносяться до компетенції відділу. 3.2. Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

4. ОБОВ`ЯЗКИ ВІДДІЛУ

4.1. Відділ зобов'язаний: 4.1.1. Сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів та прав громадян; 4.1.2. Інформувати керівника та його заступників: - у разі покладання на відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за її межі; - у випадках, коли відповідні структурні підрозділи апарату Тростянецької міської ради або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення питань, віднесених до компетенції відділу; - у разі коли відділу стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками апарату Тростянецької міської ради або загрозу законним інтересам Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ правового забезпечення очолює начальник відділу, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду за результатами конкурсу (крім випадків, визначених законодавством). 5.2. На посаду начальника відділу призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра (спеціаліста), з досвідом роботи на посадах: державної служби категорії "Б" чи "В", органах місцевого самоврядування, досвідом роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року. 5.3. Начальник відділу безпосередньо здійснює керівництво відділом, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на відділ відповідно до законодавства, внутрішнього трудового розпорядку та Регламенту Тростянецької міської ради, визначає порядок роботи відділу, розподіляє роботу між працівниками, несе персональну відповідальність, звітує перед міським головою та профільним заступником про виконання покладених на відділ завдань, підписує (візує) документи, що подаються начальнику управління, його заступникам. 5.4. Начальник відділу працює з інформацією, що становить державну таємницю та конфіденційною інформацією, що є власністю держави. 5.5. Начальник відділу несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, конфіденційної інформації, що є власністю держави. 5.6. Начальник відділу має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам відділу, які є обов'язковими для виконання. 5.7. Начальник відділу вносить керівництву пропозиції щодо заохочення працівників відділу, надання їм матеріальної допомоги, накладення на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни. 5.8. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 5.9. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями. 5.10. Планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови. 5.11. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку. 5.12. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться лише у письмовій формі в порядку, встановленому законодавством, шляхом викладення Положення в новій редакції.

Секретар ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец