Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ соціального захисту населення

Положення

про відділ соціального захисту населення

апарату Тростянецької міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Тростянецької міської ради.       

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови  з питань освіти, культури і туризму, молоді і спорту, охорони здоров’я, та соціального захисту населення.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, Міністерства соціальної політики України з питань соціального захисту населення, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.  

1.4.  Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.5.  Положення про Відділ затверджується міською радою.          

1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу, провідний спеціаліст, спеціаліст І категорії.

1.7. На посади начальника та працівників Відділу  призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі за фахом або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

1.8.   Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.         

1.9. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з іншими відділами та управліннями міської ради, органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями тощо.

 

  1. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданням Відділу є: 

-  забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення;

- забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Тростянецької міської ОТГ.

- приймання та опрацювання документів з метою визначення права на надання соціальних послуг через відділ згідно з затвердженим переліком;

- організація соціального обслуговування населення;

- розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально незахищених верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

- забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

- забезпечення виконання державних і місцевих програм соціального захисту населення;

- взаємодіє із структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, суб’єктами надання соціальних послуг, центрами зайнятості, робочими органами Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду України, виконання управлінських процедур та операцій і здійснення безпосередньої діяльності у сфері соціального захисту населення;

- здійснює розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.                                                  

- перелік соціальних послуг, які надаються через відділ, затверджуються на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради.

 

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.1.  Організовує роботу, пов’язану з вирішення питань соціального захисту соціально незахищених громадян на території громади.

3.2. Бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді з питань соціального захисту населення; розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету і міської ради з питань віднесених до компетенції Відділу.

3.3. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань віднесених до компетенції відділу для подання міському голові.

3.4. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.5. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань соціальної політики.

3.6. Подає пропозиції до проектів регіональних програм із надання соціальних послуг, соціального захисту пільгових категорій громадян.

3.7. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах  ОТГ та вживає заходів до усунення недоліків.

3.8.  Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб.

3.9. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку, вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету.

3.10. Визначає пріоритети соціального розвитку; здійснює аналіз рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів цільових програм, реалізації заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми

3.11.  Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань.

3.12. Забезпечує облік осіб, які звертаються до відділу з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам.

3.13. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесії ради, виконавчого комітету, міського голови.

3.14. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому комітетові.

3.15. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

3.16. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

3.17. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

3.18. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачені законом.

3.19. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету ради з питань соціального захисту населення.

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- інші права надані чинним законодавством.

 

  1. КЕРІВНИЦТВО  ВІДДІЛОМ

4.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченим чинним законодавством України. 

4.2. Начальник Відділу: 

4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю.

4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу.

4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.

4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Тростянецької міської ради,  її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

4.2.6. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови.

4.2.7. Розробляє положення про Відділ,  посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження  в установленому порядку.

4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України.

4.2.9. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та іншими нормативними актами.

4.2.10. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ВІДДІЛУ

5.1.   Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 

5.2.    За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту