Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про фінансове управління

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1. Фінансове управління Тростянецької міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Тростянецької міської ради, що утворюється Тростянецькою міською радою, є підзвітним і підконтрольним Тростянецькій міській раді та її виконавчому комітету, Тростянецькому міському голові. 1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, Кодексом законів про працю України, законами України. нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, іншими розпорядчими документами виконавчих органів у сфері фінансів, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Тростянецького міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 1.3. Управління є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах державної казначейської служби України у межах своїх повноважень укладати від свого імені договори з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути стороною в судах всіх інстанцій. Управління має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші прибутки юридичної особи. 1.4. Повне найменування юридичної особи: Фінансове управління Тростянецької міської ради. Скорочене найменування юридичної особи: Фінуправління ТМР. 1.5. Юридична адреса: Україна, 42600, Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець вулиця _______________, буд. ___ 1.6. Управління має такі відділи: бюджетний відділ; відділ доходів. Відділи Управління не мають статусу юридичної особи. Вони діють у складі Управління. керуються цим Положенням та окремими положеннями про підрозділи. 1.7. Порядок взаємодії Управління з іншими структурними підрозділами апарату Тростянецької міської ради та її виконавчими органами визначається Тростянецьким міським головою.

2. Завдання та повноваження

2.1. Управління утворено для здійснення повноважень Тростянецької міської ради у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку об`єднаної територіальної громади. ефективного використання її фінансових ресурсів. 2.2. Основним завданням Управління є: 2.1.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Тростянецької міської об'єднаної територіальної громади. 2.1.2. Розроблення в установленому порядку проекту бюджету Тростянецької міської ради. 2.1.3. Підготовка розрахунків до проекту бюджету Тростянецької міської ради та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди, подання їх на розгляд Тростянецької міської ради після схвалення її виконавчим комітетом. 2.1.4. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів. 2.1.5. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат. 2.1.6. Проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану бюджету Тростянецької міської ради, перспектив його подальшого розвитку. 2.1.7. Здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків із бюджету Тростянецької міської ради. 2.1.8. Здійснення фінансового контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства України щодо використання ними бюджетних коштів. 2.1.9. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. 2.1.10. Взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань. 2.3. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 2.3.1. Організовує виконання Конституції України і законів України, нормативно-правових актів Президента України Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів У країни та здійснює контроль за їх реалізацією. 2.3.2 Забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 2.3.3. Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади. 2.3.4. Аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку об'єднаної територіальної громади та вживає заходів до усунення недоліків. 2.3.5. Готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів і інших обов'язкових платежів, пільг аналізу соціально-економічні показники розвитку об'єднаної територіальної громади та враховує їх під час складання проекту бюджету. 2.3.6. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету Тростянецької міської ради. 2.3.7. Бере участь у: підготовці заходів щодо регіонального розвитку; погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади; розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів; підготовці звітів Тростянецького міського голови для їх розгляду на сесії Тростянецької міської ради; розробленні проектів розпоряджень Тростянецького міського голови; підготовці балансу фінансових ресурсів бюджету Тростянецької міської ради. 2.3.8. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 2.3.9. Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. 2.3.10. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів. 2.3.11. Проводить під час складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. 2.3.12. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту міського бюджету перед його поданням на розгляд виконавчого комітету Тростянецької міської ради. 2.3.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Тростянецькому міському голові. 2.3.14. Організовує роботу з підготовки проекту бюджету Тростянецької міської ради, визначає за дорученням керівництва порядок і строки подання структурними підрозділами апарату Тростянецької міської ради та її виконавчими органами матеріалів для підготовки проекту бюджету, складає його та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, подає їх на розгляд Тростянецької міської ради. 2.3.15. Складає і затверджує тимчасовий розпис та розпис (постійний) бюджету Тростянецької міської ради, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням. 2.3.16. Затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі. 2.3.17. Проводить в установленому порядку розрахунки між бюджетом Тростянецької міської ради та державним, обласними (міськими) бюджетами, бюджетами інших органів місцевого самоврядування. 2.3.18. Перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів підприємствами. установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету. 2.3.19. Погоджує та перевіряє правильність складання, затвердження кошторисів, планів асигнувань, планів використання коштів та штатні розписи структурних підрозділів апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів. 2.3.20. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до міського бюджету. 2.3.21. Організовує виконання бюджету Тростянецької міської ради, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами апарату Тростянецької міської ради та її виконавчими органами, територіальними органами Міністерства фінансів України. територіальними органами Державної казначейської служби України надходження доходів до міського бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів. 2.3.22. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та Тростянецької міської ради (об'єднаної територіальної громади). 2.3.23. Готує і подає Тростянецькій міській раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) доходної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету. 2.3.24. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету. 2.3.25. За рішенням Тростянецької міської ради розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків. 2.3.26. Інформує Тростянецьку міську раду про стан виконання бюджету за кожний звітний період та подає на розгляд її сесії річниці та квартальний звіти про його виконання. 2.3.27. Розглядає звернення щодо виділення коштів резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень. 2.3.28. Проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки громади. готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів. 2.3.29. Готує (або бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп. 2.3.30. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів, фонду оплати праці, витрат на їх утримання та здійснює контроль за витрачанням таких коштів. 2.3.31. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства України щодо міського бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу. 2.3.32. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства України а вимогою щодо усунення таких порушень. 2.3.33. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства України, визначених статтею 17 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі відповідного протоколу та або матеріалів проведених ревізій щодо: зупинення операцій з бюджетними коштами; призупинення бюджетних асигнувань; зменшення бюджетних асигнувань; повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів. 2.3.34. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. 2.3.35. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень. 2.3.36. Здійснює повноваження, делеговані іншими органами місцевого самоврядування. 2.3.37. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки. 2.3.38. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів, що утворилися в Управлінні. 2.3.39. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. 2.3.40. Забезпечує захист персональних даних. 2.3.41. Забезпечує створення належних робочих та соціально-побутових умов для працівників Управління. 2.3.42. Розглядає в установленому законодавством України порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій. 2.3.43. Опрацьовує запити звернення народних депутатів України, депутатів відповідних місцевих рад, органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України, надає відповіді та/або пропозиції на них в межах своїх повноважень у строки, визначені законодавством України. 2.3.44. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України. 2.4. Управління має право: 2.4.1. Одержувати в установленому законодавством України порядку від інших структурних підрозділів апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету, звітування про його виконання. 2.4.2 Залучати фахівців інших структурних підрозділів апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції. 2.4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів. 2.4.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 2.4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3. Керівник Управління

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України. 3.2. Начальник Управління безпосередньо підпорядкований Тростянецькому міському голові. 3.3. Начальник Управління може мати заступника, призначення (прийняття) якого погоджується з Тростянецьким міським головою. 3.4. Кваліфікація та компетенція, конкретні обов`язки та права начальника Управління визначаються цим Положенням. 3.5. Начальник Управління, відповідно до покладених на нього обов`язків: 3.5.1. Здійснює загальне керівництво роботою Управління. 3.5.2. Забезпечує якісне та своєчасно виконання покладених на Управління завдань та доручень керівництва апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів. 3.5.3. Затверджує Положення про структурні підрозділи Управління та їх плани роботи, посадові інструкції своїх працівників. 3.5.4. Діє від імені Управління, представляє в порядку, передбаченому чинним законодавством України, його права та охоронювані законом інтереси в усіх органах державної влади (крім органів судової влади) та перед посадовими (службовими) особами місцевого самоврядування, прокуратури юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України, перед юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями, іншими суб'єктами господарювання усіх форм власності. Представництво Управління в судах всіх інстанцій здійснюють особи, визначені Тростянецьким міським головою, на підставі виданої ним довіреності. 3.5.5. Укладає договори з юридичними та фізичними особами, несе відповідальність за організацію діяльності Управління. 3.5.6. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Управління здійснює функції роботодавця, притягує до дисциплінарної відповідальності працівників, застосовує заохочення та/або виступає з відповідною ініціативою перед Тростянецьким міським головою, вирішує інші кадрові питання. 3.5.7. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Тростянецької міської ради. 3.5.8. Розпоряджається коштами в межах кошторису Управління. З.5.9. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Управлінні. 3.5.10. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління, або перенаправляються на розгляд за належністю Тростянецьким міським головою 3.5.11. Контролює дотримання особовим складом Управління вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України. 3.5.12. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов`язків між ними, вживає заходи щодо підвищення фахової кваліфікації. 3.5.13. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління. 3.5.14. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Управління. 3.5.15. Видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру організовує та контролює їх виконання. 3.5.16. Затверджує розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування бюджету громади на рік і тимчасовий розпис на відповідний період. 3.5.17. Подає на затвердження Тростянецькому міському голові проекти кошторису, структури та штатного розпису Управління. 3.5.18. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства України про охорону праці. 3.5.19. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Управління згідно із Законом України «Про звернення громадян». 3.5.20. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників. 3.5.21. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на веб-порталі об'єднаної територіальної громади, в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації. 3.5.22. Здійснює інші повноваження визначені чинним законодавством України. 3.6. Начальник Управління повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Управління; нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші підзаконні акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби; державну мову. 3.7. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Управління є наявність вищої освіти економічного спрямування, фінанси за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років, або за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування в інших сферах управління не менше 5 років. 3.8. Начальник Управління несе відповідальність за: 3.8.1. Неналежну організацію роботи Управління, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни. 3,8.2. Незабезпечення виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням. 3.8.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Управління. 3.8.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління. 3.8.5. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків чи бездіяльність. 3.8.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці. 3.8.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України. 3.8.8. Невиконання рішень Тростянецької міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень і доручень Тростянецького міського голови. 3.8.9. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що належать до компетенції Управління. 3.9. За відсутності начальника Управління, його обов'язки виконує заступник начальника Управління або інша особа. визначена розпорядженням Тростянецького міського голови. 3.10. Начальник Управління здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчих органів, розпорядженнями Тростянецького міського голови.

4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності

4.1. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання. 4.2. Управління володіє і користується майном, шо знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України. 4.3. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5. Відповідальність працівників Управління

5.1. Працівник Управління, який не вжив передбачених цим Положенням заходів щодо усунення порушень законодавства України, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів інших працівників апарату Тростянецької міської ради та її виконавчих органів, Управління, несе відповідальність в установленому законодавством порядку. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. Заключні положення

6.1. Покладення на Управління обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, шо не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається. 6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом прийняття рішення Тростянецькою міською радою. 6.3. Реорганізація чи ліквідація Управління здійснюється на підставі рішення Тростянецької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту