Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури, туризму, молоді та спорту
Тростянецької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради (далі - відділ) утворюється Тростянецькою міською радою, є її виконавчим органом і в межах територіальної громади забезпечує виконання покладених на відділ завдань та функцій. 1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний Тростянецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Тростянецької міської ради та міському голові, в межах передбачених чинним законодавством – підзвітний Управлінню культури, Управлінню молоді та спорту, відділу туризму та службі у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації. 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства культури, соціальної політики, молоді та спорту, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним Положенням. 1.4. Відділ утворений як юридична особа, підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 1.5. Повне найменування відділу українською мовою: - Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради. Скорочене найменування українською мовою: - ВКТМС Тростянецької міської ради. 1.6. Організаційно - правова форма – орган місцевого самоврядування. 1.7. Юридична адреса закладу: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. _____________, буд. _____. 1.8. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. 1.9. Гранична чисельність, фонд оплати прані працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються міською радою. 1.10.Структура, штатний розпис та кошторис відділу затверджуються міською радою. 1.11. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, бюджетний та спеціальний рахунки в органах Державної казначейської служби, фірмовий бланк.

2. Напрямки діяльності відділу

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, інтелектуальної власності, туризму, молодіжної політики, фізичної культури, та спорту, а також державної мовної політики. 2.2. Відділ забезпечує: - вільний розвиток культурно - мистецьких процесів; - доступність всіх видів культурних, спортивних послуг і культурної, спортивної діяльності для кожного громадянина; - проведення атестації підпорядкованих закладів та оприлюднення результатів атестації; - комплектування закладів працівниками, втому числі керівними кадрами; - вдосконалення професійної кваліфікації працівників, перепідготовки та атестації в порядку, встановленому чинним законодавством; - подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, організації з цією метою збирання та оприлюднення інформації і формування бази даних; - інформування населення про стан та перспективи розвитку культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму в громаді (не рідше, ніж один раз на рік); - взаємодію з громадськими організаціями; - розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, здійснення заходів з усунення недоліків у роботі; - доступ до публічної інформації; - збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю; - реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України; - захист персональних даних; - в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини в межах їх територій; - розробку проектів рішень міської ради та виконавчого комітету у визначених законом випадках, нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень; - ведення обліку релігійних організацій, що діють у громаді, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними; - організацію роботи та вжиття заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у міській громаді. - створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного, спортивного дозвілля населення, розвитку внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності. - виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань. 2.3. Відділ сприяє: - відродженню, розвитку та збереженню традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню культурних, мовних та інформаційних потреб; - соціальному захисту працівників установ, організацій у сфері культури, молодіжної політики, спорту та туризму; - участі у розробці та виконанні державних, регіональних і міських програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, молодіжної політики, спорту та туризму; - здійсненню заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту в громаді спільно з закладами фізичної культури і спорту та громадськими об’єднаннями; - створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку; - комплектуванню та оновленню фондів музею, бібліотеки, організації виставок, збереженню культурної спадщини; - здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних, музейних закладів, молодіжної політики та спорту; - організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини; - захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту; - зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань; - проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини; - діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, то функціонують у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини; - проведенню заходів щодо зміцнення міжрегіональних і міжнародних культурних зв’язків; - у створенні додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля; - розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств. 2.4. Відділ організовує: - проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок декоративно-ужиткового мистецтва та інших заходів з питань, що належать до його повноважень. - надання інформаційних послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини; - подання пропозицій щодо заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері на розгляд міської ради: - інформування через засоби масової інформації про досягнення та проблеми територіальної громади у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини та державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин

3. Основні функції відділу

3.1. З питань роботи комунальних закладів культури, розташованих на території міської ради: - погоджує статути та затверджує річні плани роботи закладів: - контролює роботу щодо забезпечення техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарного режиму в закладах культури та спорту; - організовує міські, районні, всеукраїнські та міжнародні мистецькі фестивалі і конкурси, огляди, віднесені до компетенції відділу; - організовує розроблення відповідних програм: - планує витрати на культурно-освітню роботу, здійснює облік і контроль з раціональним використанням бюджетних коштів, складанні періодичної та річної звітності з їх використання; - вживає заходи з оснащеності підвідомчих закладів необхідним обладнаннях та інвентарем, планує та здійснює ремонти, реконструкції будівель, забезпечує збереження будівель, обладнання та інвентарю; - втілює та розвиває мережу платних послуг населенню, які є джерелом залучення позабюджетних коштів, контролює правильність їх використання ні основі ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності; - організовує в підвідомчих закладах та організаціях первинний облік, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність; - подає пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідно території до Списку історичних населених місць України; - здійснює заходи по збереженню комунального майна в підвідомчих закладах; - здійснює заходи щодо соціального захисту професійних творчих працівників культури, надання таким працівникам підтримки в реалізації їх творчих задумів; - вносить в установленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, зокрема щодо присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками працівників культури, учасників художньої самодіяльності, інших активістів, проводить огляди закладів культури. 3.2. З питань управління закладами фізичної культури і спорту, які належні територіальній громаді або передані їй, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення: - здійснює контроль за дотриманням вимоги законодавства з питань фізично культури та спорту; - координує діяльність державних, комерційних та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості: - залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості; - забезпечує відповідно до закону розвиток всіх видів фізичної культури та спорту у громаді; - зміцнює і розвиває матеріально-технічну базу об'єктів та споруд спортивного призначення, забезпечує утримання їх в належному стані та контроль за ефективністю їх використання, незалежно від форм власності; - визначає потреби та формування замовлень на кадри для фізкультурно-спортивних закладів, організує роботу щодо удосконалення кваліфікації кадрів; - формує та затверджує календарні плани фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарного плану спортивних заходів; - організує і проводить заходи передбачені календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту; - забезпечує підготовку та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних видів; - комплектує збірні команди громади за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях обласного і національного рівня; - взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій з питань розвитку відповідного виду спорту згідно з укладеними двосторонніми договорами; - порушує перед вищими органами в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників фізичної культури і спорту державними нагородами, нагородами голови територіальної громади, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення міських, обласних і державних стипендій талановитим і видатним спортсменам, тренерам га діячам фізичної культури і спорту громади. - організовує і проводить заходи щодо оздоровлення в межах своїх повноважень.

4. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства України. 4.2. Начальник відділу, представляючи інтереси громади в галузі культури, молодіжної політики, спорту та туризму у відносинах з юридичними і фізичними особами: - здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає та затверджує посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу; - подає на затвердження міській раді положення про відділ; - розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи, посадові та робочі інструкції, функціональні обов'язки працівників відділу, погоджує статути (в разі наявності); - подає на затвердження міському голові посадові інструкції працівників відділу, що є службовцями органу місцевого самоврядування: - планує роботу відділу й аналізує стан її виконання; - видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їхнє виконання; - відкриває рахунки в управлінні Державної казначейської служби, має право першого підпису; - призначає на посади та звільняє з посади працівників відділу, відповідно до чинного законодавства; - заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу; - подає на затвердження міській раді проекти кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників відділу; - розпоряджається коштами які виділяються на утримання відділу; - має право переглядати та змінювати за необхідністю посадові інструкції працівників, з метою поліпшення діяльності відділу: - сприяє фінансовому забезпеченню мережі відділу: - вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних, спортивних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання; - з керівниками структурних підрозділів організовує підготовку в закладах бібліотеки, культури та спорту до роботи в осінньо-зимовий період, проведенню поточного і капітального ремонтів приміщень: - проводить роботу по підбору, розміщенню та навчанню кадрів, підвищенню їх кваліфікації, організовує їх атестацію; - несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків та завдань, покладених на відділ, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки та обмежень, пов’язаних з прийняттям на роботу; - бере участь у засіданнях сесій міської ради, виконавчого комітету, комісій, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться головою територіальної громади, у разі розгляду питань, що відносяться до повноважень Відділу; - організовує, координує та контролює в зазначеному порядку театрально-концертну (якість концертних програм), реставраційну, художньо-виставочну та іншу діяльність, пов’язану з використанням культурних цінностей на території міської ради підприємствами і організаціями всіх форм власності. 4.3. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані міською радою. 4.4. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 4.5. Робота відділу ведеться згідно плану, який складається на підставі плану роботи Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету, доручень керівництва. 4.6 При відділі створюється колегія, до складу якої входять працівники культури, мистецтва, спорту та представники громадських організацій (у разі потреби). Склад колегії затверджується виконкомом міської ради. Регламент роботи колегії визначається її рішенням. 4.7. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради; 4.8. Діловодство ведеться державною мовою згідно з номенклатурою справ відділу.

5. Повноваження відділу

5.1. Відділ має право: - передавати в оренду комунальне майно, що знаходиться на балансі відділу суб’єктам господарювання, за рішенням міської ради; - брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації культурних закладів, бібліотек, закладів фізкультури і спорту всіх типів і форм власності; - проводити семінари, наради керівників культурних, спортивних закладів з питань, що належать до його компетенції; - одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; - в разі необхідності залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; - виступати засновником цільових, благодійних та інших фондів, що сприяють розвитку культурно-мистецької сфері на території громади; - користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Заключні положення

6.1. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням міської ради у встановленому законом порядку. 6.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться міською радою.
Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту