Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ з питань державної реєстрації апарату Тростянецької міської ради

Положення про відділ з питань державної реєстрації апарату Тростянецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з питань державної реєстрації апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань економічного розвитку, бюджету, залучення інвестицій, торгівлі, малого та середнього підприємництва, управління комунальним майном, законності та регулювання земельних відносин. 1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.5. Положення про Відділ затверджується міською радою. 1.6. Відділ використовує в роботі бланки, штампи та печатку з найменуванням Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, номерні печатки державних реєстраторів. 1.7. До складу Відділу входять: начальник відділу з питань державної реєстрації, державний реєстратор, державний реєстратор прав на нерухоме майно, державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, двох державних реєстраторів місця проживання та ведення реєстру. 1.8. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.9. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, забезпечення виконання покладених на місцеве самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації місця проживання та ведення реєстрів. 2.2. Основними завданням Відділу є: 2.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 2.2.2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 2.2.3. Вдосконалення системи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 2.2.4. Розробка та впровадження заходів для скорочення термінів та спрощення механізмів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 2.2.5. Ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр). 2.2.6. Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 2.2.7. Передача органам державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України відомостей в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів про вчинення реєстраційних дій, які передбачені Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб. 2.2.8. Формування та ведення реєстраційних справ. 2.2.9. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру за допомогою програмних засобів ведення реєстру у формі виписок та витягів. 2.2.10. Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 2.2.11. Проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями. 2.2.12. Оформлення, видача та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них. 2.2.13. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду. 2.2.14. Здійснення обліку одержаного ним від заявника електронного документа та направлення заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проведення необхідних реєстраційних дій у випадках, передбачених Законом, та надсилання заявнику відповідного документа у вигляді електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі. 2.2.15. Повідомлення правоохоронних органів щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою - підприємцем державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 2.2.16. Проведення у випадках, передбачених Законом, спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 2.2.17. Формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до Закону. 2.2.18. Внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. 2.2.19. Реалізація, в межах, покладених на органи реєстрації повноважень, державної політики в сфері реєстрації/зняття з реєстрації фізичних осіб. 2.2.20. Внесення пропозицій, щодо формування державної політики в сфері реєстрації фізичних осіб. 2.2.21. Здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, ведення відповідних реєстраційних обліків на території Тростянецької міської ради. 2.2.22. Здійснення своєчасного формування та передачі відомостей щодо реєстрації/зняття з реєстрації фізичних осіб місця проживання/перебування до територіальних підрозділів ДМС для внесення до відомчої інформаційної системи ДМС Єдиного державного демографічного реєстру. 2.2.23. Формування та внесення даних про реєстрацію місця проживання особи до реєстру територіальної громади. 2.2.24. Формування та передача відомостей, передбачених законодавством, про виборців до відділів ведення Державного реєстру виборців. 2.2.25. Забезпечення формування Єдиного державного демографічного реєстру фізичних осіб у передбачених Законом випадках. 2.2.26. Надання роз’яснень через засоби масової інформації та шляхом участі у конференціях, семінарах, нарадах щодо змісту державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб. 2.2.27. Виявлення порушень законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб. 2.2.28. Подання у визначений термін звітності до органу державної статистики. 2.2.29. Оперативний і якісний розгляд звернень та скарг громадян з питань, що належать до його компетенції. 2.2.30. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх здійсненням. 2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. У межах своєї компетенції Відділ: 3.1.1. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону. 3.1.2. Здійснює формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 3.1.3.Здійснює реєстраційні дії стосовно взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону. 3.1.4. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 3.1.5. Забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав. 3.1.6. Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями. 3.1.7. Здійснює формування та ведення реєстраційних справ. 3.1.8. Вносить пропозиції керівництву міської ради щодо удосконалення роботи Відділу, пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин в ньому. 3.1.9. Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством. 3.1.10. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що готуються Відділом. 3.1.11. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу. 3.1.12. Веде Єдиний державний реєстр. 3.1.13. Проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 3.1.14. Передає органам державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України відомостей в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів про вчинення реєстраційних дій, які передбачені Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб. 3.1.15. Формує та веде реєстраційні справи. 3.1.16. Надає відомості з Єдиного державного реєстру за допомогою програмних засобів ведення реєстру у формі виписок та витягів. 3.1.17. Проводить державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 3.1.18. Проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями. 3.1.19. Здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них. 3.1.20. Вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду. 3.1.21. Здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених Законом, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі. 3.1.22. Повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою - підприємцем державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 3.1.23. Проводить у випадках, передбачених Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 3.1.24. Здійснює інші дії та повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України. 3.1.25. Формує та веде реєстр територіальної громади відповідно до Закону. 3.1.26. Вносить інформацію до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. 3.1.27. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 3.2. Відділ має право: 3.2.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції. 3.2.2 Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 3.2.4. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно норм чинного законодавства України. 4.2. Начальник Відділу: 4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. 4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями; 4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни. 4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Тростянецької міської ради і її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 4.2.6. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови. 4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку.4.2.8. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису, заохочення, підвищення рангів, накладення дисциплінарних стягнень на працівників Відділу. 4.2.8. Подає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій відповідно до закону. 4.2.9. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.10. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою. 4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар міської ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец