Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Регламент

Затверджено:

рішенням виконкому

Тростянецької міської ради

№ 40 від 27.01.2016 року

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VII СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ФУНКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ.

           1.1. Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, їй підконтрольним і підзвітним, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

          1.2. Виконавчий комітет Тростянецької міської ради,  утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

          1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською

радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету міськоїрадизатверджується міською радою за пропозицією міського голови.

1.4. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

1.5. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

1.6. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

1.7. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

1.8. Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

1.9. Регламент виконавчого комітету затверджується на його засіданні.

1.10. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве сямоврядуванння в Україні", іншими Законами України та даним регламентом.

         1.11. Виконавчий комітет не є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

          1.12.  Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

1.13. Виконавчий комітет міської ради розглядає  і вирішує питання, віднесені Законом «Про місцеве самоврядування  в Україні» до відання виконавчих органів ради, організовує виконання рішень ради, а також затверджених нею планів та програм економічного і соціального розвитку, бюджету.

1.14. Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради виконує власні повноваження та делеговані державою в галузі:

 -повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

 - у  галузі бюджету, фінансів і цін;

 - щодо управління комунальною власністю;

 - у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

 - повноваження у галузі будівництва;

 - у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

 - у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

 - повноваження у сфері соціального захисту населення;

 - в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

 -  щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

 - повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

 - повноваження щодо відзначення державними нагородами України.

        1.15. Виконавчий комітет, крім повноважень  наданих йому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює й інші, надані йому законом, повноваження.

РОЗДІЛ ІІ

ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

         2.1. Виконавчий комітет міської ради організовує свою роботу на підставі його плану роботи. В план роботи виконавчого комітету включається календар його засідань, перелік питань, які мають важливе значення для життєдіяльності міста.

         2.2. Календарем передбачається одне засідання виконавчого комітету на місяць, яке проводиться у  3 – ю середу кожного місяця, а за потребою скликається позачергове засідання.

         2.3. На  засіданнях виконавчого комітету  не рідше одного разу в рік заслуховується звіт про хід виконання плану роботи виконкому.

2.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Виконком є правомочним при наявності більше  половини членів від загального складу виконавчого комітету.

          2.5. Діяльність виконавчого комітету здійснюється відкрито, гласно.

У разі необхідності проведення закритого засіданя виконком приймає відповідне рішення. Гласність роботи міської ради забезпечується в порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", а також Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»через трансляцію його засідань по телебаченню, публікацію рішень виконкому в пресі на офіційному сайті міської ради, а також он-лайн Інтернет трансляцію засідань виконавчого комітету (що здійснюється відповідно до окремих Положень) та публічний доступ до відео архівів засідань протягом п’яти років. Під час відкритих засідань виконавчого комітету мають право бути присутніми, крім членів виконавчого комітету, посадові особи апарату міської ради, громадяни, представники органів самоорганізації населення (члени будинкових, вуличних та квартальних комітетів), а також особи, запрошені до участі в засіданні виконавчого комітету.

2.6.Пленарні засідання виконавчого комітету можуть стенографуватись та записуватися спеціальними аудіо та відео засобами за їх наявності, транслюватись у он-лайн режимі на офіційному порталі міської ради та на інших веб-ресурсах мережі інтернет.

2.7. Головує на засіданні виконкому міський голова, а при його відсутності – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою, транспорту та зв’язку.

2.8. Головуючий на засіданні:

- відкриває та веде засідання, оголошує перерви;

- виносить на обговорення питання з порядку денного засідання, вносить питання до порядку денного (при необхідності);

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- забезпечує дотримання положень цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- ставить при необхідності питання доповідачам, співдоповідачам, виступаючим.

2.9. Головуючий на засіданні встановлює тривалість виступів.

2.10. Обговорення питання на засіданні виконкому включає:

- доповідь, питання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (у разі необхідності), питання співдоповідачам і відповіді на них;

- виступи членів виконкому;

- виступи осіб, яким було надано слово головуючим на засіданні.

Під час засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

         2.11. Головуючий на засіданні виносить на голосування проект рішення виконкому. Участь у голосуванні приймають тільки члени виконкому.

2.12. Головуючий на засіданні підводить підсумки обговорення проекту рішення виконкому, визначає які зауваження та пропозиції приймаються до уваги, ставить на голосування прийняття проекту рішення виконкому за основу.

2.13. Члени виконкому, мають право під час обговорення проекту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції стосовно змін та доповнень до проекту рішення виконкому, а також пропозиції й зауваження стосовно порядку денного засідання виконкому.

         2.14. Коло запрошених визначається за погодженням з міським головою, керуючим справами (секретарем) виконкому.

          2.15. Особи, які зацікавлені у питаннях, які виносяться на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради, завчасно повідомляють міського голову або керуючу справами виконкому про свою зацікавленість і бажання взяти участь у тому чи іншому засіданні при розгляді того чи іншого питання.

         2.16. У разі порушення порядку запрошеними особами, присутніми на засіданні виконкому, за розпорядженням головуючого на засіданні їх може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання виконкому.

2.17. Виклик на засідання виконкому здійснюється завчасно, але не пізніше, як за один-два дні до його проведення.

2.18. Хід засідання виконкому може записуватися на аудионосії та занотовується. Нотатки повинні повністю відбивати хід обговорення, містити інформацію про день, час, місце проведення засідання, порядок денний засідання, прізвище головуючого на засіданні.

2.19. На основі нотатків та при можливого запису на аудионосії спеціаліст  з організації діловодства та контролю за виконанням розпорядчих документів оформляє протокол засідання виконкому, який підписує головуючий на засіданні. Протоколи засідань виконкому зберігаються у спеціаліста  з організації діловодства та контролю за виконанням розпорядчих документів.

2.20. Протоколи засідання виконкому є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень виконкомом.

2.21. Міський голова представляє виконавчий комітет у відносинах з державними та громадськими органами і організаціями, іншими органами    місцевого  самоврядування, підприємствами (об'єднаннями), організаціями, установами та громадянами.

2.22. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради займаються питаннями відповідно до розподілу обов'язків, виконують інші обов'язки.

2.23. Керуючий справами виконкому організовує роботу апарату міської ради; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету; організує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності; виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом.

2.24. Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях; можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.

          2.25. Виконавчий комітет приймає рішення в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України. Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на засіданнях відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконкому і  підписуються  міським головою, або головуючим на засіданні виконавчого комітету.

         2.26. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм  розпорядженням  та внести це питання на розгляд сесії міської ради.

2.27. Відділи апарату міської ради утворюються сесією міської ради для здійснення керівництва галузями місцевого господарства і соціально-культурним розвитком на відповідній території.

2.28. Відділи апарату міської ради  підпорядковуються у своїй діяльності Тростянецькій міській раді, яка їх утворила, її виконавчому комітету та міському голові.


РОЗДІЛ ІІІ

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ ВИКОНКОМУ.

3.1. Виконком у межах своїх повноважень приймає рішення.

3.2. Проекти рішень на виконком міської ради виносяться міським головою, секретарем виконкому, заступниками міського голови, начальниками відділів, спеціалістами апарату міської ради, інших виконавчих органів  не пізніше, ніж за 20 днів до виконкому. У випадках нагальності вирішення питання матеріали можуть надаватись в коротший термін, але не пізніше початку засідання.

         3.3. Разом з проектом рішення виконкому подається, як правило, документ, на підставі якого підготовлений проект.

3.4. Проекти рішень виконкому подаються з листком погодження, який візується у наступній послідовності відповідно:
          - виконавецем проекту рішення;

- керівником відділу розробника проекту рішення, або підприємства,     організації, закладу (у разі необхідності);

-начальником чи спеціалістом відділу правового забезпечення апатату ради;

-    заступниками міського голови, згідно з прозподілом обов'язків;

-    секретарем міської ради;

-    секретарем виконкому.

          3.5. За наявності зауважень до проекту рішення, вказаний проект візуються посадовою особою, яка має зауваження, із припискою "із зауваженням", які викладаються письмово тут же або на окремумо аркуші, який додається до проекту рішення.

         3.6. Після того, як на листку погодження будуть наявні всі необхідні візи, проект подається на узгодження міському голові. Міський голова у разі згоди із даним проектом рішення чи після внесення незначних уточнень, у лівому верхньому кутку проекту рішення ставить свою візу у вигляді слова «УЗГОДЖЕНО» та особистий підпис. Після цього проект рішення може бути внесений до порядку денного виконкому, роздрукований та доданий до матеріалів, які надаються членам виконкому для ознайомлення. 

3.7. Відповідальність за зміст рішення виконкому несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

         3.8. Проект рішень виконкому, які вимагають доопрацювання, керуюча справами виконкому повертає особам, які готували проект, для редагування, перевіряє достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проекту рішення складає не більше трьох днів.

          3.9. Проекти рішень виконкому повинні містити пункт, щодо посадових осіб апарату міської  ради на, які покладається контроль за їх виконанням.

3.10. Проекти рішень виконкому, подані з порушенням цього Регламенту, підлягають поверненню особам, які їх внесли.

3.11. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від № 1 за наростанням протягом календарного року.

    3.12. Рішення виконавчого комітету підлягають обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня його затвердження.

РОЗДІЛ ІV

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ  ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ.

         4.1. Виконавчий комітет затверджує плани діяльності, з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше15грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

         4.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

         4.3. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніш, як у десятиденний строк після їх затвердження.

         4.4. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

         4.5. Розробник проекту регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу та надає в засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

         4.6. Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється в порядку, передбаченому ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

         4.7. Розробник проекту регуляторного акту оприлюднює проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу акту не пізніше п’яти днів після повідомлення про оприлюднення.

4.8. Обов’язок щодо оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу покладається на розробника проекту.

          4.9. Оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських, слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акту.

         4.10. Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту.

         4.11. Одержані пропозиції підлягають обов'язковому розгляду розробником протягом 10 днів.

         4.12. Проект регуляторного акту розглядається на найближчому засіданні виконкому після спливу терміну установленого для прийняття зауважень та пропозицій.

4.13.Регуляторний акт не може бути прийнятий виконкомом, схвалений міським головою при наявності таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

4.14. Регуляторний акт оприлюднюється не пізніше 10 днів після його прийняття на засіданні виконкому.

         4.15. Стосовно кожного регуляторного акту здійснюєтеся відстеження його результативності в порядку, передбаченому "Методикою відстеження результативності регуляторного акту,затвердженоюпостановоюКабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

4.16. Строк виконання заходів з відстеження не може бути більше, ніж 45 робочих днів.
         4.17. За результатами відстеження результативності розробник регуляторного акту готує звіт про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в ЗМІ у десятиденний термін після підписання цього звіту.

         4.18. Перегляд регуляторного акту (в разі необхідності) здійснюється на підставі аналізу звіту в порядку визначеному Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".                                                                   

               

РОЗДІЛ V

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.

5.1. На виконання ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону зобов’язані:
         - вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

         - письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва (міський голова), або у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган;
         - не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
        - вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

          5.2. Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради перед тим, як головуючий на такому засіданні поставить на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи міського голови, член виконавчого комітету чи міський голова зобов’язаний попередити присутніх на засіданні про наявність у нього конфлікту інтересів. Член виконавчого комітету чи міський голова зобов’язаний відмовитись від участі у голосуванні.
          5.3. У випадку внесення будь-якого питання, яке не включено до порядку денного засідання виконавчого комітету, будь-хто із членів виконавчого комітету, хто вбачає у ньому особистий інтерес, зобов’язаний одразу ж повідомити присутніх про це та не брати участь в голосуванні по даному питанню.

         5.4. Заява про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету заноситься в протокол засідання колегіального органу.

         5.5. У разі якщо неучасть члена виконавчого комітету, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

         5.6. Посадові особи місцевого самоврядування (окрім міського голови) письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову. Письмові заяви адресовані на ім’я міського голови  подаються у день їх написання загальному відділу апарату Тростянецької  міській раді.

         5.7. Загальний відділ апарату Тростянецької  міській раді в день надання йому заяви  реєструє повідомлення про конфлікт інтересів.

5.8. Після здійснення реєстрації загальний відділ апарату Тростянецької  міської ради забезпечує передачу повідомлень про конфлікт інтересів міському голові.


                                                        РОЗДІЛ VІ

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА

         6.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

         6.2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

         6.3. Міський голова очолює міську раду, виконавчий комітет міської ради, головує на їх засіданнях.

6.4. Вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду заступників міського голови, секретаря міської ради та керуючої справами виконкому.

6.5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

         6.6. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

         6.7. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень (в зв’язку із відпусткою, відрядженням, тимчасовою втратою працездатності), повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповіднодо закону.

         6.8. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в України». У разі дострокового припинення повноважень міського голови міська рада призначає та проводить вибори міського голови замість того, який вибув, згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у стотридцятиденний період з моменту дострокового припинення його повноважень.

    Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовує в межах, визначених Законом України « Про місцеве самоврядування в України», роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

5) здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;
          6) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради та виконавчого комітету і головує на пленарних засіданнях міської ради та засіданнях виконавчого комітету;

7) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міської радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

8) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, спеціалістів, службовців апарату міської ради, керівників комунальних підприємств, завідуючих та працівників клубних закладів.

9) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

10) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

          11) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міської радою;

12) представляє територіальну громаду міста Тростянець, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів;

14) укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

15) веде особистий прийом громадян;

16) забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міської радою до відання її виконавчих органів;

18) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

19)забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охоронигромадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої поліції.

         6.9. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

         6.10. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Тростянець, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

         6.11. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.

РОЗДІЛ VІІ

АПАРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

         6.1.  Апарат міської ради - виконавчий орган ради, який складається з відділів, посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності ради, його структурних підрозділів і народних депутатів. Співробітники апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені ради чи її виконавчого комітету не приймають, а лише забезпечують розробку проектів таких рішень, їх підготовку і виконання.

         6.2. Прийняття на роботу та звільнення посадових осіб апарату міської ради, окрім заступників міського голови, секретаря ради та секретаря (керуючого справами) виконавчого комітету, здійснює міський голова у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

         6.3. Секретар міської ради, заступники міського голови, секретар (керуючий справами) виконавчого комітету приймається на роботу і звільняється на підставі рішення сесії міської ради у встановленому Законом порядку.

         6.4. Діяльність виконавчого апарату ради регулюється Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами. Положення про апарат міської ради затверджується на сесії міської ради.

         6.5. Апарат міської ради забезпечує виконання повноважень ради та її виконавчого комітету, організовує діловодство, підготовки проектів рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та забезпечує їх виконання.

Керуюча справами виконкому                             А.Л.Біловол

Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Куди ідти?
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціація міст України
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Відвідуваність сайту